onsdag den 27. september 2017

At skrive i word 2016 fra en pdf uden korrektur mm #ordblindAt skrive i en pdf fil til eksamen. Alle skoler har egne reler og dispensationer skal søges inden inden ca oktober for VUC eller Gymnasium, og inden december for folkeskolen. Husk din skole, deres regler så du skal kunne dokumenter og motiver samt din lærer skal kende dig.

Der er flere metoder, og denne er til Word 2016 da vi oplevede følgende problemer. Det dækker vores behov, men kan være et problem for andre elever med andre behvo. Husk hjælpemidler er individuelt selv om folk mener det skal standardiseres.

Den ene er at bruge adobe og skrive direkte i filen, det tager tid da programmet opretter tekstbokser og det er ikke altid nemt, samt at disse er ikke jf eksamens besvarelses vejledninger. Det opdagede jeg da jeg selv skulle til eksamen. Så jeg opgav metoden. Men er folk fix med fingrene kan det lade sig gøre med ekstra tid.

Den næste er at bruge appwriter eller cd ord som skriver i pdf filer. Begge kræver internet adgang og begge kræver login og idet vi oplevede skoler ikke levere programmer og mange skift opgav jeg den kamp. Men for blinde og ordblinde der er afhængig af disse skal der være den mulighed, men vi har heldigvis word. Der er den ulempe at det som skrives ikke kun rettes i ved appwriter men det ændres ved nyere versioner af programmet.

Vi bruger er word 2016. Hvor en PDF fil åbnes i word 2016 (årgang vigtigt da ældre versioner ikke altid virker) se billeder 1 og 2. Dokumentet gemmes med eksamens nummer. Derefter slås korrektur fra dvs stave og grammetik eller hvad det end mon være for denne dokument, se billede 4. a og b. Teksbokser rettes til så disse kan skrives på f.eks på linien og ikke bagved, billede 5. Og tabeller tjekkes om disse er stor nok, har rette skriftformat mm, punkt 6 og 7. filen gennes som pdf til afelvering.

Så kan ord streges ud og den nye skrives ved siden af, tabeller åbner som regel fint og kan anvendes og skrives i men ind i mellem skal der laves nye i dokumentet, og når der skal skrives på streger skal der bare huskes at tekst boksen skal ændres for at den ligger bagved teksten der tastes ind.1. Dialogen som word viser når en pdf fil åbnes i word. Klik OK.2.    Den næste dialog. Klik OK.3. Så skal filen lige gemmes i word hvor eksamens nummer tilføjes i filnavnet. Skulle uheldet være ude så gemmer word arbejdet løbende.

Ingen billede af det … da alle ved hvordan det gøres. Gem evt på USB som skal afleveres.4. Så skal autokorrektur slås fra. Nogle gange huskes det når filer konverteres så det skal altid i sprog eksamener tjekkes. Dette forgår i to trin.
a. Første, tjek om det er slået fra.


b. Anden trin. Åben dialogboksen. Og slå det fra neders på kassen som åbner. Findes under Indsæt.


5. Så ses det efter om tekstbokser er indstillet rigtigt. Hvis der skal svares på en linie så skal words teksboks bare sættes op så der vælges ”bag ved tekst”. Dette dialog kommer frem når musen holdes over tekstboksen og den rette dialog vælges. Det er to trin.a. Først holdes musen over teksboksen eller linien så tekstboksen kommer frem:

b. Så vælges det som der er fremhævet i gul. Det skal gøres for alle teksbokser. Nu når der skrives ser det ud som der skrives på selve linie, ellers flytter den sig eller bogstaver forsvinder. Disse rettelser forsvinder igen når filen bliver til en pdf og åbnes i word så det skal læres, for hvert linie der er i en fil, så kan lærer ikke gøre det for en. Dog husker programmet det når der er skrevet noget, som efterfølgende også kan rettes hvis wordfilen er gemt som pdf og åbnet i word igen.6. Tabeller tjekkes om de virker som de skal. F.eks kan der skrives i dem er disse stor nok mm.

7. Inden aflevering gemmes filen som pdf, med eksamens nummer. Og kan udskrives eller afleveres elektronisk.

tirsdag den 19. september 2017

Synæstesi eller eller samsansning #synesthesiaWhat Is Synesthesia? by HowStuffWorks.comThe Synesthesia Network | Kaitlyn Hova | TEDxOmaha

Tidligere er synæstesi blevet opfattet som psykiske lidelser, men ved hjælp af en scanning-teknik kaldet DTI (diffusion tensor imaging) kan man nu konstatere at forbindelserne mellem hjernens sanseområder er mere fremtrædende end ved ikke-synæstetikere.

Synæstesi er syn- som betyder "sam-", og aesthesis som betyder "sansning"  det også kaldes samsansning for at forstå begrebet som er en sammenblanding af forskellige typer af sanseindtryk.Således at et sanseindtryk blandes sammen og en fornemmelse fås via et andet sanseområde. Synæstesi er delvis arveligt betinget, og der er flere kvinder end mænd, der er synæstetikere.

Mennesker kan f.eks. høre farver, se lyde og smage berøringer.  Der er 2-4%, måske lidt flere, der er synæstetikere. F.eks. Pharrell Williams, Tori Amos, Franz Liszt eller Richard Feynman fortæller når han ser ligninger:
When I see equations, I see the letters in colors – I don't know why. As I'm talking, I see vague pictures of Bessel functions from Jahnke and Emde's book, with light-tan j's, slightly violet-bluish n's, and dark brown x's flying around. And I wonder what the hell it must look like to the students." Kilde:  Feynman, Richard. 1988. What Do You Care What Other People Think? New York: Norton. P. 59.
Der synes i det hele taget, at være langt flere kunstnere blandt synæstetikerne, end blandt ikke-synæstetikere. En anden form for synæstesi er at se musik i farver, musik-farve-synæstesi filmen Kaitlyn Hova viser men det kan også være som maleri . Et eksempel er SONATA VI hvor to malerier Sternernes sonate er malet af Mikalojus Konstantinas Čiurlionis 1908. , Allegro og Stjernernes sonate: 


Hvor mange former for synæstesi?

Synæstesi og hukommelse hvor sanse-sammenblanding fører til overudviklet hukommelse hvor det er mere automatiseret end i denne film, men langsomt forklarede for at prøve at lære andre teknikken kan ses her:Grafem-farve-synæstesi hvor bogstaver og tal ses i farver,  og f.eks musik-farve-synæstesi hvor noget f.eks musik er malet eller lidt som en automatisering af spillet synthesia ... 


When 2+2 equals green | Olivia Warren | TEDxClaremontColleges
The Synaesthete: A New Type of “Gifted Student” and How to Teach Them


fredag den 15. september 2017

Hvad er Dysgrafi?


Jeg vil gengive en smule af vores psykolog rapport som omhandler WISC-IV viser fortsat et godt kognitivt niveau i den øvre del af gennemsnittet, specielt hvad angår evnen til at tænke og ræsonnere abstrakt.

Der ses desudenspecifikke vanskeligheder i forhold til skriftsproget, sandsynligvis af dyslektisk karakter. Hans måde at opfatte og bearbejde stimuli på synes således atypisk. Læsevurderingen af 2010 indikerer, at hans læsevanskeligheder er af dyslektisk karakter. Testen afdækker således, at han har store vanskeligheder med skriftens lydprincip. Hermed menes at han er meget langsom og upræcis, når han skal omsætte bogstaver og bogstavfølger til sproglyde. Dette understøttes i øvrigt af hans´ kognitive profil, hvor han for længst ville have knækket læsekoden ved almindelig læseundervisning.

Der anbefales efterfølgende en intensiv, målrettet og pædagogisk indsats, og mor følger op derhjemme. Der anbefales blandt andet VAKS materialet, hvilket aldrig bliver iværksat af skolerne, ifølge mor. Med hensyn til hans´ skoletilbud synes det oplagt at inddrage en konsulent med ekspertviden om børn med særlige forudsætninger, som kan pege på et relevant skoletilbud med henblik på inklusion i en normalklasse.

Tilbuddet skal også tage hensyn til hans´ øvrige profil, herunder hans skriftsproglige vanskeligheder, følelsesmæssige og sociale vanskeligheder. Under alle omstændigheder synes det af stor betydning, at drengens først og fremmest udfordres på det intellektuelle område, jfr. undersøgelsen i øvrigt.

Dette skoletilbud skal dog foregå i rammer og med strukturer, hvor han er sikret en tryg og sikker zone for sin indlæring, idet han ellers reagerer uhensigtsmæssigt.

"Endelig fremgår det, at hans ordforråd ligger gennemsnitligt. Det er mit indtryk, at han her kan præstere bedre, idet han forstår ordet, men ikke altid evner at forklare det. Sidstnævnte er ligeledes et spørgsmål om øvelse og således kontinuerlig skolegang.

I de prøver, som tilsammen udgør Perceptuel Organisation, - som omsat betyder, at bruge sanserne til at sammenstille og fortolke visuel stimuli efter en bearbejdning i hjernen - ses et resultat over gennemsnittet for alderen (percentil 98). Prøverne er nonverbale og det fremgår, at drengens´ præstation ligger langt over, hvad der er forventeligt for alderen. Det ses i særlig grad i delprøven Blokmønstre, som går ud på at samle klodser ud fra et visuelt mønster og måler evnen til analyse af helheder, spatiel visualisering og visuomotorisk koordination.

Delprøverne Billedkategorier og Matricer måler bl.a. ikke sproglig begrebsdannelse ud fra et konkret og abstrakt visuelt materiale. Også på disse to delprøver scorer han lige over gennemsnittet.

De to prøver Talspændviddeprøven og Bogstav-tal-rangordning tester for arbejdshukommelsen. Af resultatet fremgår det, at han ligger indenfor gennemsnittet for alderen. Drengens auditive korttidshukommelse er særdeles god. Til gengæld er han mere på arbejde, når han skal parkere en information i hukommelsen samtidig med, at han opererer med en anden, men hans præstation ligger dog indenfor normalfordelingen.

Delprøverne Kodning og Symboler, som sammen tester forarbejdningshastighed, herunder visuomotorisk koordination samt evnen til visuelt at afsøge angivne figurer, ses et resultat under gennemsnittet samlet set (percentil 25). Han ligger imidlertid indenfor normalfordelingen, når det drejer sig om visuelt at afsøge angivne figurer. Hans vanskeligheder viser sig, når han skal koordinere det visuelle med det finmotoriske i delprøven Kodning. Det kan tyde på grafomotoriske vanskeligheder.

Samlet set viser resultatet, at hans kognitive potentiale ligger over og indenfor gennemsnittet for alderen. Drengens sproglige evner er veludviklede, ligesom hans evner indenfor ikke-sproglige begrebsdannelse er særdeles gode. Han har tillige en særdeles god auditiv korttidshukommelse, ligesom hans arbejdshukommelse er udmærket. Hans forarbejdningshastighed er gennemsnitlig når det drejer sig om mere enkle operationer, mens han har vanskeligheder, når der kobles finmotorik til det visuelle.
Alt i alt er det min vurdering, at resultatet af den kognitive testning understøtter, at han oprindeligt er udstyret med særlige forudsætninger for indlæring sammenlignet med sine jævnaldrende. Omsat til daglig sprogbrug betyder det, at han er intelligent, kvik og velbegavet og formodentlig tilhører gruppen af børn og unge, som på det læringsmæssige område har særlige behov for specifikke faglige udfordringer. Tidligere undersøgelser, journalakter og observationer i øvrigt, tyder imidlertid også på, at han i almindelige undervisningssituationer ikke formår at omsætte dette potentiale til forventede færdigheder.

Det ser således ud til, at han har en følelsesmæssig og social sårbarhed og særlige neurologiske vanskeligheder (dysleksi og grafomotoriske vanskeligheder), som bør indtænkes i indlæringssituationer, således at hans kognitive potentiale kan udfoldes.

Rey Complex Figure Test.

RCFT er en abstrakt kompleks figur, der skal eftertegnes henholdsvis med og uden forlæg. RCFT kan fortælle noget om barnets/den unges evne til visuomotorisk funktion, visuel hukommelse samt evne til at strukturere og danne overblik. RCFT kan desuden sige noget om barnets evne til at genkalde og genkende visuel information.

I eftertegningsopgaven klarer han sig fint for alderen. Da han efter 3 minutter skal gentegne figuren uden forlæg, ses ligeledes et alderssvarende resultat.

I eftertegningen med forlæg starter han først med figurerne i bunden, og bevæger sig herfra videre op langs linjerne og rundt, hvor også flaget indgår. Han tilføjer herfra en kvadrat af gangen. Han synes ikke at se de store linjer i billedet, og arbejder sig frem ved at stykke detaljerne sammen. Han anvender samme fremgangsmøde ved de efterfølgende eftertegninger.

Efter en halv time beder jeg så han om at tegne så meget, han kan huske fra figuren. Han klarer sig her bedre, end man kunne forvente for alderen. Han har et ønske om at bruge lineal, fordi det er svært for ham at eftertegne figuren pænt. Figuren fremstår da også upræcis, omend genkendelig. Der ses grafomotoriske vanskeligheder.

Samlet set har han en udmærket evne til at opfatte og huske visuel stimuli. Resultatet understøtter samtidig, at han efter al sandsynlighed har en atypisk måde at opfatte og bearbejde stimuli på. Han ser ud til at hæfte sig ved detaljer og kan have svært ved at danne sig et overblik. Han skal så at sige have lagt skinner ud i indlæringssituationer."

Vi planlagt ikke 2-3 år på AVU, men det sker ligesom nu.

Vi planlagt ikke 2-3 år på AVU, men det sker ligesom nu. Vi har en meget specifik plan jf Gymnasium til sommer hvor krav om deltagelse i ordinere forløb kom fra en pædagog der ikke gad læse, og så blev tvunget via en socialrådgiver som ikke leverede noget vi søgt om men troede hun lige skulle vise der er trusler vis vi ikke går på AVU - AVU fandt jeg for øvrigt selv. Men implementation via UUO var på mange måder der er grusomt, med mange ukendte fælder.

AVU fjernkurses er super fin. Det er en super struktur og jeg vil anbefale at kommunen overvejer om det skal bruges jf flere udsatte på især interne skoler så de kommer ind i et reguler system. Jeg kan se et handicappede barn med autisme der er helt udkørt af taxa, skoledagen, og mer etil vil profiter så meget at strukturen så jeg anbefaler klart at der åbnes for at avu tillades for alle fra 14 års alderen.

Det er en stor pensum, men jeg regnede med dansk G, mat G, eng G og Naturfag G i år og næste med dansk FED, mat FED og eng FED og tysk G forår. Alt fordi vi har lavet dele i forvejen men vælger et helt kurses for vi vælger selv hvad der springes over. Han har heldigvis Basis jf det vi kunne dokumenter, og tysk når vi lige selv at finpudse inden det vurderes igen.

Presset, men kun nås, selv for unger der ikke bruger en blyant og skriver som de er fuld på en dårlig skrive dag da der kan bruges PC til eksamen! Det forløb inden jeg finder den AVU vi er på nu er hver hvir vi været udsat for forslag om at vi bare kan smutte til andre, se at finde en efterskole imens UUO stille og roligt lader som det er helt ok. Eller den som irriterede mig mest hvor en skoleleder mener vi kan blvie hans postivi histir da han opdager jeg genneskuer det 9. klasse de sidder og vil levere ikke engang er en alm faglige niveau.

Værst var da vi kommer til et møde som skulle omhandle AVU og blev pur afvist foran et barn der IKKE kan rumme flere afvisninger jf det regulære daghold som har forløbet over årsbasis. Vi var faktisk indkaldt da deres afvisning inden var ulovligt, så starter de ud på den måde. Jeg blev rasende og skuffet.

Vi har skullet kæmpe for noget andre får smidt i nakken. Men værre er vi skal nu kæmpe for at få det vi skal bruge og knokle for at nå målet alle glemt. Jeg er ved at forstå hvorfor folk bare opgiver ... alt taget i betragtning havde jeg ønsket et system man bare klikker på et hjemmeside og komemr videre uden at skal snak med alle de mange vejeldere som skal snak med hinanden som skal tjekke med chefgangen osv. UUO får besked om vores ønsker jf ordblindhed og der er vurderede FVU ikke er niveaut. Vi er på 9. klasses niveau trods 5 år uden særlig undervisning andet end det jeg leverede og det han i en kort periode fik som ikke nået ret meget da klassens elever virkeligt var meget syg.

Men vi starter med et plan hvor vi kan få dansk G, mat G, eng G og slutter med en plan hvor mat G, eng G er det vi får ... dvs 210 timer af det 1100 vi havde brug for (det er lidt flere timer end det 930 folkeskolens 9. klasse har da der er nogle 7 og 8 klasses timer ind over, og det er fjernundervisning). Ingen kun forudse det hold aflyses som skulle være mellemvejen dvs Plan Cen. Naturfag glemt jeg helt da jeg blev for presset. Dansk startede jeg ham på, da jeg så det ikke fandtes for et par dage siden og nu leder vi efter et sted han kan nå at kom med på som selvstuderende - det er det der kan ske.
Det ekstra der kom jf dispensation ifm. det skriftelige og prover regnede jeg ikke med da det hele er en IT baserede fjernkurses så jeg blev iverraskede at det er en blyant og papir eksamen så det tager jeg i opløbet, ikke at det er sjovt. Men sådan er det når der er dysgrafi ind over.

Igen er det ikke os som ikke levere, men "forhold" som vi ikke vidste kun ske, og der mpske kunne ske men nu er det ved at blive kritisk for os. Imens alle bare forholder sig til andres planer om os, uden at nogen betaler mig løn eller pasning eller tænker det her koster os når vi ikke helt er med på råd, men makker ret. Med et barn der rent faktisk havde stille og roligt været igennem processen fra januar af hvis nu der ikke lå "interne" beskeder om vi ikke må tales med jf UU eller AVU. Tænk hvis nogen udksudt en skolestart og du 1½ år senere står med opgaven der sagtens kun havde været løst - men står med det fordi løsnignerne ikke fandtes.

Heldigvis er der meget han er foran jf mat og eng (skrifteligt vil altid være en udfordring, men det arbejdes på) Dansk kan lige nås til jul, og naturfag være vær klogt men vi kan måske få fag åbnet allerede fra 12 december og indhent timer så forår ikke bliver for tungt ... who knows. Så indhentes de 100 timer over jul, imens tysk basis tjekkes hvis de taler med ham og vurderer der er noget som skal indhentes.

De pdf skemaer er jeg rådden til at læse. Og blev ret ked af 2 års plan når vi havde andre ideer og at jeg overså det pga en skema der driller min ordblindhed. Jeg ved det er presset men jeg er også presset jf en ung mand der rent pædagogisk vil profiter mest af et være sammen med jævnaldrende som 16½ årige hvor han såp skal lukke hullerne på det sociale, end at kom til flere år ældre end klasseamerater. "Jaja du kan nå det til du er 18", men det her er del af pædagogiske overvejelser, og disse vægter jeg ikke det system vi er har i tænkt os i deres rammer.

At være udenfor 1½ år er hårdt og slider, at fortsætte 2 måske 3 år er uoverskuleligt mens UUO noncholante henviser godkendte planer uden at huske målet vi kom med. Så særligt kommunalt. Hvad med os? Vores mål som vi havde sat før jeg spildt 4-5 måneder på forhandlinger om noget en anden for 9 måneder blokerede for?

Ja alt fordi et eller andet mente det er betimeligt (sjovt ordvalg) at han skal ind i det etablerede lige efter vi var til en 9. klasses tilbud som samtalen vist ikke var en alm klasse men et slags spor forløb for vanskelige unger, uden udsigtet til Gymnasium som uddannelsesplanen siger. At vi er i krig med noget der ikke alligevel bare kan levere noget vi skal have, trods vi var igang i god tid og ikke sat os imod. Andre familier kæmper for nedsat tid - de må da gerne bytte med os. Hvordan de ting bare bliver sådan er mig en gåde, men jeg er træt og forstår kun det hele er strukturløs og man skal dælmne have ne tjekliste som forældre så der ikke sniger det særeste fejl ind. Det er sært de andre kæmper for det vi får - temmeligt ufrivilligt.

Kommunens beslagtlægning af mit liv over 11 år stopper når han er på Gymnasium. Han får en chance på at være ganske almindig! Behøver vi flere gulderoder?

Tænk hvad det betyder, så kan vi være en normal familie. Uden trusler, koas eller frygt for hvad de finder på ved kommunen. Det har vi ikke provet i alle disse år kommunen eksperimenterede med os. Det ser ingen i deres godkendte aftalte planer.

Folk belyser og ser hellere ikke processen fra fravælg, til at få ham igang og giver alt han har. Og alle nederlag når et tilbud ikke indeholder det vi er lovet., Måske, er det sådan i arbejder og andre siger intet de sluger det bare da de får kontanthjælp og SU mm. men hjemme hos mig mister jeg 22 000kr om året, min tandsæt er nu så skadet der er ingen vej tilbage da ydelser var fejlbehandlet og jeg får mer eog mere stress.

Vanvid er når vi tilbydes et mentor skal overtage ... men hvad vil de med at der kommer en mentor ind her? Sklajeg mentores til at acceptere ingen skolegang er normal, eller at vi skal opgive målet? Og en mentor når de ikke engang har planen vi kom med ind over?

Alt imens jeg prover at holde modet op når kommunen oveni straffer os med loft og mere til trods jeg prover i alt det her at passe et jobplan, genoprtræning, uden jeg må stresses, lægeaftaler samt bare ser på verden derude hvor alle hygger sig og vi slåsser med et tung mastadont kafkask system der ikke reelt får os videre eller i mål. Mål forsvinder så snart de kommer på sagen, men de mener selv det de lelvere er så fint og kritik tollereres ikke. Så siger folk vi bærer nag og skælder ud imens vi faktisk vil væk, lang væk og er ved at ligne soldater med PTSD.

Det med at have orbdlindhed og dysgrafi ind over - hjælper just ikke på at folk mener vi er nogen der kan noget eller aldrig følger en kollegas, læges eller andet anbefaling forældre er enige i. Men når de kommer med egne ideer egne planer ... suk. Han har været igennem rigeligt, og vi ønsker ikke flere eksperimenter, tak.Så ja jeg har et fuld booket program og har været på overarbejde i ugevis med sagen fordi jeg skal tjekke alt selv, opdage alle huller selv og være klar med plan B, C, D og trøste mig i at alfabetet har mange bogstaver endnu imens jeg håber på en tidsmaskine der kan stoppe tiden så han ikke forsinkes. Og skal ganske vist rette ind som altid men det er ikke særligt sjovt.

Hertil skal jeg også huske eksamensform, huske at jeg skal bede om at jeg lige får det som i vil udleveres den dag så jeg sikrer mig PCen ikke har ulovlig programmer dvs ting vi ikke må anvende, eller vi forventes af kan ting vi ikke kan eller har noget behov for noget vi ikke må bruge, samt at det filer er i et format han er oplært i.

Der er sgu meget ... gid det først plan var husket med dansk, mat og eng så havde jeg sikkert nået at huske jeg glemt naturfag G. Men pyt ... vi kan håbe noget åbnes tidligt december så vi bruger tid som ellers spildes, da vi er god til at holde fri efter behov, som jeg brugt sommerferien til da forberedt mig på at september er en måned det hele smadres her i hjemmet, og oktober viser om planer vælter. Sådan har vi levet i 11 år - imens kommunen bare lader os både ende som årsag til at kurser aflyses, skoler lukkes (som om vi er herre over den slags) og få skyldt for sagens tilstand.

Jeg er bare glad for jeg blander mit barn udenom alt dette. Det var så simpelt. Og alligevel er det som om man lige har været igennem en dårlig skillsmisse. Fedt var hvis den Gymansium vi ønsker havde svaret om det er en oki kurses vi vælger, men vi arbejder i blinde uden målet er husket og nu ikke reelt er i sigte, men jeg kæmper.

Heldigvis er han super glad for kurset, og ser ud til at det glider for ham og han lærer nu at hans afleveringer ikke er som han selv tror og retter ind da lærer kort, konkret skriver hvad det er. Lidt sjovt han siger han kan stoffet men ser ikke han skrev forkert - ja, skide ordblindhed. Og deligt at høre han sige det, og sige han forstår stoffet men en tålmodig lærer der svarer som han har behov for.

Og han trives med at være del af noget som ikke blev aflyst. Han ved ikke vi kun fik det halve af det der skulle bruges, ingen ved det. Kun mig som ser den del og som knokler for at samle det hele ... at det ikke gavner den overordnet mål med press på er en anden sag.

AVU kan som det eneste tages hurtigt eller langsomt ... og det er sådan et fordel at han har det tid han skal bruge. AVU er endeligt genialt og det bør de sætte i værk for differentiering, syge børn eller ligefrem ordblindekurser ...

Forår bliver lidt presset men måske er der løsninger som dukker op ... men ellers må han knokle for alt det andre glemt, tid der var gået eller så er vi heldig at han har en god solid baggrund så 240 timer ikke reelt skal bruges per fag jf dansk FED, mat FED og eng FED og det hele flasker sig som jeg bliver ved med at sige.

Det eneste ting jeg ikke ønsker at nogen nogensinde siger er at vi bør tænke dansk som tosproget da han er ordblind, nej - fandme det ændrer intet herhjemme andet end at hans niveau sænkes som alle de andre tåbelige tilbud vi endt med at skulle indhente. Hvor ofte tilbydes dansk ordblinde dansk som tosprogede?

søndag den 3. september 2017

Retskrav: OrdblindetestJeg skrev i 2016 om det nye retskrav jf ordblinde testen. http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2016/10/retskravet-pa-en-ordblindetest-odense.html hvor jeg beskrev lidt om selve forslaget.

Nu er det blevet til og fra 1. august 2017 har forældre en retskrav som gøre det muligt de kan få deres børn testede i 3. dog senest 4. klasse helt inklusiv 10. klasse. Bekendtgørelsen findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186787

Jeg læst også det høringsnotat inden vedtagelse af denne bekendtgørelse og den synes jeg forældre kan med fordel læse de "kursive" dele hvor Ministeriet skriver bemærkninger. Og jeg hæver nogle få ting frem her dog er det 15 sider fyldt med gode overvejelser, såvel dårlige. Denne pdf kan hendes her: http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l109/bilag/1/1704020.pdf og jeg kalder den Kilde: L09 hvor jeg kopiere små områder, men det er 15 sider hvor de områder i kursiv i den grad bør læses da Ministeriet giver forklaringer I kan bruge overfor skolerne.

Når lovens bemærkninger læses så bemærker jeg:
"Dysleksiforeningen er positiv over for forslaget om ordblindetest, men havde gerne set, at det var den af ministeriet udviklede nationale ordblindetest, der skulle bruges"

Men hvor der intet er nævnt ifm. Ordblindhed og retten til tilgængelighed mm som jeg før har været ind på og må sige jeg er enig med Ordblindeforeningen i at testen bør være mere national, men også af international standard. Jeg bemærker helhedsvurderinger nævnes to gange;

Ministeriet bemærker, at det fremgår af lovforslagets bemærkninger, at det er op til en lokal beslutning i den enkelte kommune og på den enkelte skole, hvem der i praksis skal forestå afviklingen af ordblindetesten. 
Det kan fx være en lærer eller læsevejleder på den pågældende skole. Der er således lokal frihed til at vurdere, hvem der mest hensigtsmæssigt kan forestå afviklingen af testen. 
Ministeriet finder ikke, at der er behov for at fastsætte krav om, hvem der skal forestå genneførelsen af testen. Det er ikke ved selve gennemførelsen af testen, at det afgøres, om den pågældende elev er ordblind. Resultaterne fra ordblindetesten indgår i en helhedsvurdering af eleven, hvor alle relevante kriterier indgår. 
Lovforslagets almindelige bemærkninger beskriver bl.a., hvad skolelederen skal og kan gøre i forhold til elever med læsevanskeligheder inden 3. klassetrin. Denne beskrivelse indarbejdes også i de specielle bemærkninger. 
Ministeriet bemærker desuden, at det også allerede fremgår af lovforslagets bemærkninger, at ordblindetesten ikke kan stå alene ved vurderingen af, om en elev er ordblind. Det fremgår videre af bemærkningerne, at resultaterne fra ordblindetesten vil indgå i en helhedsvurdering af eleven, hvor alle relevante kriterier inddrages. Som eksempler på sådanne kriterier nævnes i bemærkningerne tale- og skriftsprogsfærdigheder på dansk og relevante diagnoser, der kan bidrage til at forklare elevens læsevanskeligheder

Her kan resten læses og meget af det står jeg undrende over ... f.eks når KL skriver en retskrav ikke er nødvendigt og jeg læser hvordan forældre kæmper for at bare blive hørt jf ordblindhed. Jeg er dog skeptisk om denne test vil ændre noget ifm. indsats når barnet er erklærede ordblind, især grundet min men også andre forældres beretninger, lærer uddannelse osv. Men sådan er der så meget og alle høringssvar kan læses her: Kilde: L09
Det tilføjes også i bemærkningerne, at det skal være en lærer fra skolen, som har ansvaret i forhold til, at målene for faget nås, og at de eksterne undervisere kan bruges som et supplement i den undervisning, som skolens ansatte normalt varetager. 
Det tydeliggøres også i bemærkningerne, at skolens leder er ansvarlig for, at den enkelte eksterne underviser har tilstrækkelig undervisningskompetence og faglighed til at kunne bidrage til elevernes læring. Det præciseres ligeledes, at skolelederen i sin vurdering af, i hvilket omfang der skal anvendes eksterne undervisere, også må lægge vægt på de undervisningsmæssige behov hos den elevgruppe, der skal undervises. Der må herunder lægges vægt på, om det fx er en elevgruppe med særlige behov for særlige didaktiske og pædagogiske kompetencer. 
Endelig præciseres lovbemærkningerne om brugen af eksterne undervisere fra uddannelsesinstitutioner. Det præciseres i bemærkningerne, at definitionen på ”begrænset omfang” gælder tilsvarende for disse undervisere, som for andre eksterne undervisere. Som en naturlig følge af deres i nogle tilfælde brede undervisningserfaring fra en anden uddannelsesinstitution vil de efter skolelederens konkrete vurdering i praksis formentlig med fordel kunne anvendes til varetagelse af undervisning i folkeskolen i videre omfang (dog stadig inden for rammen ”begrænset omfang”) end en ekstern underviser med mindre undervisningserfaring og en mere snæver ekspertise. Kilde: L09
Jeg havde hellere set at Kommunen ikke måtte bare omskrive ordblindesager til værende af socialegrunde, og anvende skriftelige svar fra disse steder for at fastholde elever, og her anbefaler jeg pdf læses ved at læse alle Ministeriets bemærkninger da disse gir gode argumenter:

For så vidt angår henvisning af elever til interne skoler skal ministeriet bemærke, at elever ikke kan henvises til en intern skole alene som følge af, at eleven er ordblind. En elevs henvisning til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsesstedet forudsætter, at eleven af de sociale myndigheder af sociale grunde er henvist til et dagbehandlingstilbud eller anbragt i et anbringelsessted, og at det vil være mest hensigtsmæssigt at undervise eleven i kortere eller længere tid i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted, fx på grund af elevens svære adfærdsvanskeligheder. Udgangspunktet er, at anbragte elever skal modtage deres undervisning i folkeskolen.

Ministeriet bemærker i øvrigt, at lovforslaget om retskrav på ordblindetest ikke vedrører elevernes krav på støtte. Forslaget vedrører alene kravet på at få foretaget en ordblindetest som led i udredningen af om en elev er ordblind. Det falder uden for rammerne af lovforslaget at fastsætte regler om støtte til elever med handicap. Det fremgår desuden allerede af gældende ret, at elever skal have den supplerende undervisning og anden faglig støtte eller specialpædagogisk bistand m.v., som den pågældende elev har behov for. Endelig kan ministeriet oplyse, at den af ministeriet udviklede ordblindetest allerede stilles gratis til rådighed for de frie grundskoler m.v. Det samme bliver tilfældet med den nye ”Ordblinderisikotest”. Kilde: L09


DUKH har omskrevet det hele til en læsevenlig facebook indlæg: https://www.facebook.com/uvildig/posts/1451041001640766?pnref=story


Som noget helt 3. lagt jeg mærke til en anden ændring som dukker op over det hele da jeg kiggede nærmere på sagerne. Det som der henvises til er noget langhåret vejledninger som endeligt gir god mening jf uddannelses standardisering mm.:


Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, EU-Tidende 2005, nr. L 255, side 22, som ændret senest ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer og forordning (EU) nr. 1024/2012 om det administrative samarbejde ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (»IMI-forordningen«), EU-Tidende 2013, nr. L 354, side 132.«

Som nemmere skrives uden nogen har en jordisk chance at finde rette side:
I denne bekendtgørelse gælder definitionerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF af 7. september 2005 om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/55/EU af 20. november 2013 om ændring af direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.
Og så I ikke bruger 100 år er links til de to ting der omtales her, og implikationer er endeligt mangefoldeligt. Mest jf frit bevægelighed, dog havde jeg hellere set at handicap konventionen var omtalt især f.eks som Ombudsmand beskriver børn skel sikres lige adgang:
nr. L 255, side 22, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2005:255:FULL&from=DA#L_2005255DA.01002201.doc
L 354, side 132, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0055&from=DA

Og da jeg kæmpede mig igennem alt dette lagt jeg lidt mærk til Artikel 165 EUF som omhandler "Målsætningen vedr. uddannelse; sport i Europa" og dækker disse emner:

UddannelseTraktater
1. Unionen bidrager til udviklingen af et højt uddannelsesniveau ved at fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og om nødvendigt at støtte og supplere disses indsats, med fuld respekt for medlemsstaternes ansvar for undervisningsindholdet og opbygningen af uddannelsessystemerne samt deres kulturelle og sproglige mangfoldighed. 
Unionen bidrager til fremme af sport i Europa og tager i den forbindelse hensyn til sportens specifikke forhold, dens strukturer, der bygger på frivillighed, og dens sociale og uddannende funktion. 
2. Målene for Unionens indsats er:
- at udvikle den europæiske dimension på uddannelsesområdet, navnlig gennem undervisning i og udbredelse af medlemsstaternes sprog
- at begunstige studerendes og læreres mobilitet, bl.a. ved at fremme den akademiske anerkendelse af eksamensbeviser og studieperioder
- at fremme samarbejdet mellem uddannelsesinstitutionerne
- at fremme udvekslingen af oplysninger og erfaringer om spørgsmål, som er fælles for medlemsstaternes uddannelsessystemer
- at tilskynde til udvikling af udvekslingen af unge og ungdomsledere og fremme de unges deltagelse i det demokratiske liv i Europa
- at tilskynde til udvikling af fjernundervisning
- at udvikle sportens europæiske dimension ved at fremme retfærdighed og åbenhed i sportskonkurrencer og samarbejde mellem de organisationer og myndigheder, der har ansvar for sport, samt ved at beskytte sportsudøvernes, især de yngstes, fysiske og moralske integritet. 
3. Unionen og medlemsstaterne fremmer samarbejdet med tredjelande og med de internationale organisationer, der beskæftiger sig med uddannelsesforhold og sport, herunder navnlig Europarådet. 
4. For at bidrage til virkeliggørelse af målene i denne artikel
- vedtager Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure og efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget tilskyndelsesforanstaltninger, men uden at der er tale om nogen form for harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser
- vedtager Rådet på forslag af Kommissionen henstillinger.
Kilde: http://www.eu.dk/da/dokumenter/traktaten-euf/tredje-del/afsnit-xii/artikel-165
Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.