torsdag den 3. november 2016

Det er utroligt! Ingen afgørelse men de traf dem mundtligt og skolen havde ikke forudsætninger.

Vi har besluttet at afvise din klage, da der ikke er truffet en afgørelse om specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, støtte
 Du kan læse om begrundelsen for afgørelsen på side 2.
 Et uddrag af relevante lovregler er vedlagt som bilag.
 Klagens indhold
Du har oplyst, åt kommunen ikke har truffet en skriftlig afgørelse om specialundervisning.
Du har i din mail af  7. september 2016 gjort rede for forløbet.
Du har telefonisk den 25. oktober 2016 oplyst os, at kommunen ikke har truffet afgørelse om et tilbud til Marius, og at han pt. går hjemme.
Vi har den 28. oktober 2016 telefonisk kontaktet Odense Kommune og faet bekræftet, at der ikke foreligger en skriftlig afgørelse om specialundervisningstilbud.
 Begrundelse
Vi har ikke mulighed for at behandle din klage over manglende afgørelse fra kommunen.
Vi har mulighed for at behandle klager over afgørelser om specialundervisning og specialpædagogisk bistand jf. folkeskolelovens § 51, stk. 3-5 og stk. 8-9.
Vi har lagt til grund, at der ikke er truffet afgørelse om tilbud om eller afslag på et specialundervisningstilbud til drengen..
Da der ikke er truffet en afgørelse om tildeling eller afslag på specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2, har vi ikke kompetence til at behandle din klage.

Øvrige forhold
 Idet  Kommune ikke har taget stilling til specialundervisning efter folkeskolelovens § 20 slk. 2 fremsendes denne afgørelse og din klage til kommunen givet henblik på at kommunen forholder sig til din anmodning herom.
Når kommunen har taget stilling til drengens' undervisningsbehov og truffet afgørelse efter folkeskolelovens § 20 stk. 2, vil du kunne klage til os.
Vi kan ikke behandle din klage over kommunens generelle sagsbehandling, da vi ikke har tilsynsmyndighed overfor kommunerne.
Vi kan vejlede dig i, at du eventuelt kan rette henvendelse til kommunalbestyrelsen med din klage over kommunens generelle sagsbehandling.
Denne afgørelse er sendt til begge forældre.


Det 26. juni 2016 stopper de vores tilbud da alle var enige om det ikke var det rette placering og tilbudet kun ikke noget jf ordblindhed.

Vi drøftede flere modeller men jeg vidste ikke de snedigt vil "stoppe" §20 støtte og er nu i tvivl om vi i heltaget havde haft §20 støtte da vi skulle til det nye, helt uden vi vidste det? Jo, det er jo en rent støtte i centret så fuldtidsspecialundervisning. Og det ser ud som Folkeskolen slet ingen timer eller hjælp fik. Hvem samler hullerne?

Men hvad nu hvis Folkeskole ikke kan, hvad sker der hvis en friskole overtager eller forældrene? Ja, så skal de gives det samme støtte som kommunalstyrelsen vælger Folkeskolen må få. Men hvad gøre vi når der er INTET at tage af?


Hjemmeunderviste er under friskoleloven:


Men kan vi reelt gøre noget når kommunen undlader at afgøre eller fusker med de har afgjort en sag til at stå uden hjælp? Det tjener hverken Folkeskoleldere som ikke kan sige til eller fra når Chefgangen ikke har midler, og det er frit slag om forældre vil overtage men vi står ALLESAMMEN i samme synkende båd: Vi kan kun det vi kan, og har ingen oplæring så smutter specialisering. Det har aldrig været forældres, lærers, skolelederens ansvar at sørge for folkeskolen besidder kernekompetencer for at levere Kommunens kerneopgave: At udvikle og uddanne børnene.

Der er ikke forskel på børn. Nogle mangler kerneydelser andre ikke får brug for men når der ingen hjælp er at hente som Skoleleder så står folk altså meget alene. Det er en væsentlige punkt jf Tilsynsopgaven at sikre udvikling!

Og inklusion kan halte:

”Inklusion er et tema, der optager og udfordrer skolerne, og medarbejderne giver udtryk for, at det er en stor udfordring at løse ”inklusionsopgaven”. Det opleves, at man fysisk ”rummer” elever på skolen, men at man trods gode intentioner ikke i tilstrækkelig omfang kan give eleverne de differentierede udfordringer, der imødekommer deres forskellige/særlige behov, og som de har krav på”

 Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.