torsdag den 29. januar 2015

@manusareen #tilsyn #ombudsmand #opcat #handicap #mariussagen ja, der er plads til forbedringer. Børn får ikke blå mærker ... det ved alle

http://nyhederne.tv2.dk/2015-01-28-anbragte-boern-trives-viser-nye-tal-plads-til-forbedringer Tilsynet skrev:

Som det fremgår af bekendtgørelse om magtanvendelse over for børn og unge anbragt udenfor hjemmet, jf. nedenfor, har socialtilsynene siden 1. maj 2014 skullet have tilsendt indberetninger med en frekvens, der afhænger af tilsynstypen, men det er først og fremmest handlekommunen, der er relevant i forhold til indberetning og tilsyn i forhold til enkelte borgere:
 
 
Jeg antager, at det besvarer dine spørgsmål og skal endvidere oplyse om, at det primært er din søns handlekommune, der har vejlednings- og tilsynspligt i forhold til hans anbringelse.

Jeg svarede:

Stk. 5. Anbringelsesstedets leder eller dennes stedfortræder skal ved månedens udgang sammen med sine kommentarer indsende kopi af indberetningsskemaerne til det socialtilsyn, der fører det driftsorienterede tilsyn med tilbuddet, jf. § 2 i lov om socialtilsyn. Anbringelsesstedets leder skal endvidere orientere den kommunale eller regionale driftsherre, hvis indgrebet har fundet sted over for et barn eller en ung i et kommunalt eller regionalt tilbud, jf. lovens § 123, stk. 4. Stk. 6. Socialtilsynet gennemgår de indkomne indberetningsskemaer og vurderer, om de giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser.

Jeg ønsker således kopier af det magtanvendelser skemaer der er sendt til jer siden feb/mar 2013 vedr barnet

Tilsynet svarede:

 
Det er siden 1. maj 2014, at tilbuddene har skullet indberette til socialtilsynene.
 
Mht. magtanvendelsesindberetninger på en konkret navngiven borger, vil vi ikke kunne imødekomme en begæring om aktindsigt allerede fordi det er en personfølsom oplysning, om der har været anvendt magt i forhold til borgeren.
 
Du skal derfor henvende dig til din søns handlekommune desangående.

Jeg svarede:

Det borger er MIT BARN. Kommunen er ikke tilsynet - før i tiden var det ingen problem. Vi har krav på papir fra jer og papir fra kommunen. Siden 1. maj har der været ret mange magtanvendelser - af forskellige art. Disse står intet om i tilsynsraporterne så jeg beder dig om at sende mig akterne, igen og en klagevejledning hvis du fastholder din synspunkt, tak.

For øvrigt holder Kommunen fast i det er jer som har tilsyn med skolen. UVM siger det er kommunen - sikke en kaos.

(erm ingen holdt så tilsyn med disse unger fra ca feb 2013 til 1. maj 2014? Og så er det 2015 uden indberetningerne?)

Tilsynet svarede:

Jeg vil naturligvis gerne lave en formel afgørelse til dig, men i første omgang er det lettest, at du retter henvendelse til din søns handlekommune med henblik på at få aktindsigt i de magtanvendelsesindberetninger, der måtte være i hans sag.
 
Socialtilsyn Syd fører kun driftsorienteret tilsyn, mens din søns handlekommune har det personrettede tilsyn. Vi vil ikke kunne give en borger (dig) indsigt i oplysninger vedrørende specifikke borgere, så derfor er det handlekommunen, du skal kontakte.

Jeg TÆNKER

Nu forstår jeg godt at alt går såååå meget bedre. Både forskning og tilsynet er topstyrede. SFI's seneste undersøgelse lod opholdssteder vælge børnene ... javel ... gid vi får en minister som har en passion for området ikke dennes millioner, eller af anden måde del af fødekæden.

Du BØR overveje om ale forældre kender loven så godt som jeg gøre og VED at når barnet flyttes undersæges sagen slet ikke som #dignity der tidliger hed RCT vist jvf #helkulessagen og #amysagen ...


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.