mandag den 17. marts 2014

Kritik af psykolog som indberettede forældrene, så det kan blive undersøgt, om moderen har en psykisk lidelse!

Presseklip: Psykolog kritiseres for udtalelser til BT om adoptivmors diagnose efter TV-dokumentar

Det er uholdbart og uetisk, at en psykolog fra Ankestyrelsen i et landsdækkende medie udtaler, at hun mistænker adoptivmoderen i en nyligt udsendt TV2′s dokumentar “Adoptionens pris” for at have en personlighedsforstyrrelse, udtaler både Dansk Psykolog Forening og Dansk Psykiatrisk Selskab til MetroXpress.

Psykolog fra Ankestyrelsen, Lene Kamm, har til BT udtalt, at hun indberettede forældrene til Holbæk Kommune for at få myndighederne til at foretage en udredning af forældrene, så det kan blive undersøgt, om moderen har en psykisk lidelse.

Men det er både fagligt uholdbart og uetisk, at en psykolog på den måde udtaler sig om en diagnose på baggrund af video-optagelser, mener Dansk Psykolog Forening samt Dansk Psykiatrisk Selskab.

-Selv om det kun er en mistanke, er det under alle omstændigheder ikke i orden at udtale sig om en diagnose, når man ikke har gennemført en ordentlig undersøgelse af personen, siger Lisbeth Sten Jensen, der er formand for Etiknævnet i Dansk Psykolog Forening. Hun understreger desuden, at diagnosen personlighedsforstyrrelse skal stilles af en psykiater, og at det er imod etiske retningslinjer at udtale sig om enkeltpersoner i medierne. Man skal vise respekt for den person, man har med at gøre, og man skal kun udtale sig ud fra et fagligt funderet grundlag, siger Lisbeth Sten Jensen til MetroXpress.

Psykolog Lene Kamm forklarer, at hun ikke siger, at hun kan lave en diagnose, men at hun, på baggrund af at have set timevis af optagelser af familien, vurderer, at hun er nødt til rent fagligt at sende en indberetning.

MetroXpress, 30. november 2012.

Mere om Personlighedsforstyrrelser: https://www.sundhed.dk/borger/sygdomme-a-aa/psyke/sygdomme/oevrige-sygdomme/personlighedsforstyrrelser

Og hvad har alt dette med at være 2e at gøre? Ja, det er almen viden i udlandet at Højt Begavede mennesker kan forveksles med Personlighedsforstyrrelser f. eks http://www.rocamora.org/publications/articles/misdiagnosis-of-the-gifted

Patientombuddets kompetence i forhold til klager over psykologer #udsatte

Ønsker du at klage over den behandling du har modtaget i psykologens praksis skal du vælge en Patientombudssag, hvor der vil blive givet kritik til behandlingsstedet og ikke en konkret sundhedsperson.
Ønsker du i stedet at klage over en konkret sundhedsperson skal du vælge en disciplinærnævnssag.  

Patientombuddet kan alene behandle en klage som en patientombudssag, hvis psykologbehandlingen er foregået indenfor det offentlige sundhedsvæsen, jf. § 1, stk. 1, i KEL, jf. sundhedslovens § 3, stk. 2. Det kan være en klage over psykologisk behandling foretaget på en psykiatrisk afdeling eller hos en privatpraktiserende psykolog, som i det konkrete tilfælde har ydet behandling på baggrund af en overenskomst eller aftale med det offentlige. Når sagen skal behandles som en patientombudssag, er det uden betydning, om den/de involverede psykologer var autoriserede eller for eksempel studerende.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed indenfor sundhedsvæsenet, jf. § 2, stk. 1, i KEL og psykologlovens § 13.
Disciplinærnævnet kan behandle klagen, hvis psykologen havde sin autorisation på behandlingstidspunktet eller er under den supplerende praktiske uddannelse. Hvis psykologen på behandlingstidspunktet havde fået frataget sin autorisation, er denne ikke omfattet af disciplinærnævnets kompetence. Sundhedsstyrelsen orienteres i disse tilfælde om hændelsen.

En yderligere forudsætning for, at disciplinærnævnet kan behandle en klage over sundhedsfaglig virksomhed foretaget af en autoriseret psykolog, er desuden, at den umiddelbart klageberettigede siges at have stået i et patientforhold til behandleren. Det er ikke muligt præcist at angive, hvornår et sådant forhold er etableret, men der skal efter praksis ikke meget til.

Det fremgår af betænkning over forslag til lov om psykologer m.v, at, at en autoriseret psykologs typiske virksomhedsområde inden for sundhedsvæsenet omfatter psykologisk undersøgelse og behandling af psykisk lidende samt rådgivning af mennesker, der uden at være syge befinder sig i en krisesituation eller på anden måde har personlige vanskeligheder. Der kan dels være tale om virksomhed på et sygehus eller anden behandlingsinstitution inden for sundhedsvæsenet, dels om virksomhed i privat praksis, når virksomheden omfattes af ovennævnte beskrivelse.

Som typiske virksomhedsområder for autoriserede psykologer uden for sundhedsvæsenet kan nævnes forebyggelse, rådgivning og lign., f.eks. inden for undervisnings- og socialvæsenet.
I praksis fortolkes det således, at skolepsykologer, sagkyndige psykologer, som for eksempel virker som rådgivere ved en kommune eller deltager ved statsforvaltningens behandling af samværssager samt erhvervspsykologer, som beskæftiger sig med undervisning og coaching falder udenfor såvel Patientombuddets som disciplinærnævnets kompetence.

Ligeledes afvises det at behandle psykologers udfærdigelse af erklæringer jf. psykologlovens § 16, da der ikke er tale om behandling af/rådgivning vedrørende psykisk lidelse indenfor sundhedsvæsenet. Sådanne klager henvises til Psykolognævnet.

Patientombuddet almindelige regler om stedlig og saglig kompetence gælder også klager over psykologer.
På lige fod med andre sager afviser Patientombuddet derfor at behandle klager over behandling foretaget af psykologer i udlandet samt klager over psykologers opførsel og serviceniveau, da der i så fald ikke er tale om en klage over sundhedsfaglig virksomhed, jf. § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1 i KEL. Sådanne klager henvises til Psykolognævnet.

Ligeledes afvises det at behandle klager over ”papirpsykologer”, som alene fungerer i en administrativ stilling såsom for eksempel sagkyndige i Patientombuddet eller en socialforvaltning, og medlemmer af disciplinærnævnet, idet de omtalte personers virksomhed ikke består i at deltage i eller have ansvaret for patientbehandling.

Jeg håber at dette vil kunne hjælpe dig i afklaring af hvor du skal klage hen.

Med venlig hilsen

Fuldmægtig, Cand. jur                              

Beskrivelse: Patientombuddet_logo

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.