mandag den 29. april 2013

Hvad sker der hvis barnet og familien ikke er som flest?

Beskrivelserne vil tydeliggøre kommunens serviceniveau ift., hvilke tilbud der visiteres til og hvilke målgrupper tilbuddene henvender sig til og dermed også en præcisering af, hvilke visitationskriterier som er gældende for tilbuddene. Udover at fastlægge tilbudstype, vil serviceniveaubeskrivelserne tydeliggøre omfanget af det konkrete tilbud ift. barnets og familiens ressourcer og problemer.

I det politiske beslutningsgrundlag vedr. serviceniveauet vil eventuelle ændringer ift. det eksisterende serviceniveau være fremhævet.

Det skal dog påpeges, at der, jf. Serviceloven, skal foretages en individuel vurdering i hver enkelt sag og der derfor kan forekomme mindre afvigelser i enkelte sager ift. et politisk fastlagt serviceniveau.

Er det så ikke mest fair hvis politker melder tydeligt ud hvad en Borger kan og ikke kan i systemet? Frem for at styre det hele som om det er Borgernes manglende samarbejde og forståelse ... og presse alle igennem et forløb - uagtet konsekvenser for marginaliserede grupper?

Det er et for os menige som at gå igennem en labyrinth i mørke med fælder ... før vi opdager der er et planlagt kassetænkt vej og ingen reelle fritvalg. Med mindre der er en person som genkender problematikken og har magten til at lade andre forstå "denne sag er ikke som flest".

Vores sag er forlængst for kompleks til kasserne. Der kan kun være en syndebuk og en taber ... resten er vindere. Den stærkeste part sikre sig en sejr ...

I den aktuelle sag har Ombudsmanden valgt kun at behandle den del af klagen, der handler om etablering af enkeltmandsundervisningen, hvorimod den tvungne flytning til en anden skole, ikke behandles.

Så denne sag og tilsvarende sager hos Ombudsmanden vil med tiden resultere i en nødvendig opstramning i de enkelte skolers forvaltning af skolelovgivningen, men vil ikke give forældre – og børn – mulighed for at få genvurderet, de sager, der af klageren opleves som urimelige og ulovlige.

Ombudsmandens udtalelse Skoleleders beslutning om midlertidig  enkeltmandsundervisning var en afgørelse har nr. 2013-02 og kan læses på  http://www.abaforum.dk/danmark/2013/dk_1304_ombudsmand_kritiserer_skole.php

fredag den 26. april 2013

En troværdig trio beskriver deres Pædagogik ... og det skulle de have mere penge for?


Tja, troværdighed. Barnet fortalt det her til overvåget samvær ... men desværre for Opholdsstedet fortalt han ting forskudt så deres forklaring passer ikke. Det surt sjov er ingen vil høre på sådan et barn ... barnet er anbragt og dermed ikke troværdig ... det er barnets forældre hellere ikke. Gad vide hvor længe disse troværdige må udøve deres sær form for pædagogik?


Gad vide hvorfor mit barn tiggede om hjælp fra den det holdt ham flere uger inden det her "skivelse"? Gad vide hvorfor de blev ved efter Nævnet sagt der er tale om ulovlig Magtanvendelser? Hvad dækker det over og hvordan gøre man med et abrn som "helst glemmer" det der er sket? Heldigivs optog jeg vores samtaler, uheldigvis vil ingen høre om sagen. Tilsynet er ikke i stand til at skelne psykologisk i sådanne sager, det er politiet hellere ikke da polititiet er af den holdning at forældrene ikke var til stede så der skete det som stedet beskriver. Barnets stemme forsvinder.

Gad vide hvad ville ahvde sket hvis jeg beskrev at jeg som forældre handler sådan voerfor mit barn herhjemme? Fik jeg så også støtte til at styre ham? Men aak, socialrådgivren mener det er helt i orden at han håndteres sådan da det i hendes verden er et lovligt Magtanvendelse ... men er det nu også så lovligt som hun påstår? Åbentbart, for hun er også en troværdig part i sagen. En sag jeg som forældemyndighedsindehaver skulle OPSNUSE da ingen fortalt mig noget og benægtede der var problemer da jeg efterlyst episoden om lampen og bedt vores overvåget samvær om at indberette det Barnet fortæller om medarbejderne.

Billedet læses nok bedre hvis du højreklikker og sige "gem som" så kan du åbne den og se et større udgave der læses lettere.

At profitere af at være sammen ...Jeg anede ikke Vejen Byråd var som Odense Kommune hvad det angår det Udsatte. Set i bagspejlet er det også sådan i Aalborg og Farvskov Kommune.

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen. Kilde: Byrådsnotat fra Vejen Kommune
Sikke en intern holdning at have nu forstår jeg hvorfor PPR handler som de handler. Og det er præcis derfor 68% af disse børn ingen uddannelse får og præcis derfor loven per 1. august 2012 var lavet om - noget som Folketinget lige glemt at have det kulturelle holdninger i det enkeldte kommuner som del af deres plan.

Som PPR skrev de tager sig ikke af sager med aktive Børnesager! Det ses tydeligt at PPR frasortere disse børn i grupper - der er ikke adgang til læsepsykologen eller andet. Oftest placeres børnen uden at reelt være udredt andet end et tilfældigt psykologtest som ikke reelt ser Indlæringsproblermne.

Stakkels børn som sorteres forkert og efterfølgende ender som "sociale tilfælde". Kommunen går efter at dokumentere deres synspunkter og ikke det der objektiv sker - dette gøres ved at sortere i akterne - så tages kun det ud man genkender, resten er "ubetydeligt". Så kan forældrene intet gøre mere.

Og den ubevist "magtfordrejning" der sker der når ikke kun en men flere, fravælger det som virker for et barn fordi medarbejderne vil vælge det som de kender frem for det ukendte, er årsagen til at nogle børn soreteres forkert. Når fejlene først er sket så er der ingen vej tilbage - ulykkelige situationer opstår. Sagsakter vokser.

Så lige her kan jeg da blive harm over at der slås så hårdt ned på Specialskolerne, Mentiqaskolerne eller Hjemmeundervisningen - hvad ved flertallet endeligt om disse områder? Eller nu hvor flere specialklasser nedligges sådan at f. eks ordblinde som virkeligt ikke kan klare en alm. skole står uden hjælp.

Christina Antorini lovede jo det ville ikke ske, og hun havde tillid til at Kommunerne gjor som hun sagte. Alligevel er der flere og flere ulykkelige situationer som ender i meget dyr Interneskoler.

Hvorfor så ikke give børnene den mulighed de selv ønsker, når pengene alligvel bruges til at kassere børn som ikke "kan være" i Folkeskole? Er det ikke lidt meget arbejde for at flytte penge ... penge kan jo kun bruges en gang!
Svaret er enkeldt. Kommunerne overser handicap og stor socialsager pga vidensmangel og holdninger. Endeligt slår det igennem at Amternes special enheder ikke kun drives videre i det enkeldte Kommuner. Alle stramninger rammer kun forældrene og børnene - men ændrer ikke Kommunens vaner. Man kan håbe på at nu hvor Klagenævnet er under Ankestyrelsen at der kommer forbedringer, men af et eller andet grundt er adgang til Klagenævnet næsten umuliggjørt pga. lovens administration på området, en administration som mere og mere tilgodeser Kommunerne af det pur grund at vi som Borger ikke ved hvordan vi påvirker det stor system. Det er jo det vi har Politiker for - men samtidig vil Politiker ikke "se enkeldtsager" og træffer deres valg på evidensbaseret projekter fre kommunerne.

Desværre er det personer der fik det trumfet disse tiltag igennem er for længst videre - det er os, dem ingen vil have, der betaler prisen. 
Hvis Regionstilsynet der har forstand på Psykiatrien fik Tilsyns opgaven på alle disse opholdssteder så vil Kommunernes tilsynsførende "uden særlig uddannelse" for længst havde været afsløret. Kendetegnet er efterhånden at folk driver rovdrift med uvidenhed.

Det samme gælder for Undervisningsministers Tilsyn. Det er jo der mest viden ligger om undervisning og specialpædagogik. De ser jo ikke disse Interne skoler.

Og problemerne løses ikke ved at Tilsynet flyttes i storre Regionsopdelt Tilsyn. Det de mangler er Tværfaglighed. Et Tilsyn der har med Udsatte at gøre kan ikke været altviden når det drejer sig om psykiske lidelse, medicin og uddannelse.

Nye arbejdsmetoder er af desperation opståed jo i takt med at specialviden forsvandt. For at gøre det godt igen træder Inklusion i kraft. Ideen er god, men desværre er der ikke fornøden specialviden ude i Kommunerne. At Kommunerne så tillader sig at "vælge for" dem de ikke forstår siger sig selv.
Og til sidst er problemet det samme som i skoler: Traditoner ændres ikke så let.
Så er der VISO, som skulle være instancen Kommunen frivillig trækker på. VISO bliver forhåbentligt en erstatning for Amterne, men lige nu er det hele blevet meget dyrt og usikker. Tværfaglighed er ikke noget alle vil bruge. Traditionen er man ser på et problemområde ad gangen.
Se, dem som handler igennem det traditioner sat af deres byråd har hellere ikke viden nok til at kalde på hjælp, samtidig fornægter de så at fejl sker. Akkurat som der ses i Udsatte familier hvor ting sejler. 
Så VISO bruges ikke da man ikke ønsker at fejl ses, rettes op på og læring indtræder.

 Det er ikke særlig rart at skal være blandt mennesker som af uvidenhed skader mere end de gavner - og værst tænkeligt er at ikke må sige noget for så samarbejder man ikke. Det er hele humlen i vores sag. Vi er ikke det eneste. Omkostnigner er millioner indtil eller hvis man er heldig at komme igennem klagesystemet.

Det som er grum i alt det her er at mit barn lever isoleret fra samfundet i dag og det kan jeg se udefra Skolechefernes tankemønstre, bakket op af Byrådet i 2009 at mit barn nok ikke bliver en del af samfundet før Opholdsstedet ikke får flere penge. 
Det som virkeligt gjor ondt fra at han er fravælgt at PPRs ledelse, helt per automatik. Ingen forstår jeg PPRs desperation: Lederen har rigeligt at se til og lige tilfældigvis det tungeste klienter. Så hans arbejdsgang er naturligt, han skærer ned da det er traditionen at OPholdsstederne ved havd de laver - de løser jo kommunens problemer med børn der kasseres. Men hvad med børn som kan kom videre hvordan får disse så en chance når alle får uhyrlige summer?
Tja, det hele er jo endeligt et tegn på at alt det Uddannelsesudvalget, Ministeren og Folketinget mener der bør ske, ikke indføres.

Deres tillid til at Kommunen indordne sig er vist mere et udtryk for de ikke reelt tør sige: Nok er nok.

Men siger: Vi laver loven for alles bedste og forventer at Kommunerne overholder den.

Ja, det er ikke så let når Kommunerne styres af kultur og traditioner.

Hvad skal der til for at sager som disse ikke opstår - ulykkelig situation som alle kalder det imens de bruger rent tvang og magt for at gennemføre det de mener er bedst. Alle kender loven udmærket jvf. special pædagogik, folkeskolen og at der skal handles i enighed med forældrene men alle handler udefra traditioner og bakker hinanden op. Værre er at forædlrene ikke selv må kalde på VISO eller fagpersoner - og skal klage bare for den basale ret - for tænk hvis de nu har ret?

Bare surt for de børn som stemples forkert og hvor deres familie bliver beskrevet som Udsatte for at sagen giver mening i Systemet ... når det først går igang ... så stopper det ikke ... vores startede for 7 år siden.

Nu er børnene fjernet men reelle udsatte findes i alle folkeskoler. Disse familier ved præcis hvad der skal til for at holde sig under radaren. Det er bare ikke så let med et barn der af et eller andet grund ikke fungere i skolen. At, barnets fremtid så styres af det som er traditonelt velanseet - ja det er næsten kriminel!

onsdag den 17. april 2013

Nu er barnet uden undervisningen i 6 måneder og det fortsætter ...


Samtidig med valg af anbringelsessted skal der tages stilling til barnets eller den unges skolegang. Er anbringelsesstedet beliggende i en anden kommune end barnets eller den unges opholdskommune, har opholdskommunen pligt til at underrette den stedlige kommune forud for anbringelsen.
Det er for at sikre at den ny kommune har f. eks specialtilbud til det barn i en Folkeskole. Men det overholdes ikke trods klare lovgivning.

Nu er barnet uden undervisningen i 6 måneder ... surt sjov. Det er så ca. 24 uger længere end strejken hvor det barn ikke har haft kontakt med jænvaldrende! Så meget for hvad Undervisningsministeren og Socialministeren aftaler jvf. Barnets Bedste.

Barnet er egentligt visiteret til en Plejefamilie men bor på et opholdssted hvor den kommune giver en dispensation så der er vist 3 års aldersforskel hvor han er den yngste og fortæller han er ensom. Alt i alt ikke afhjulpet af at han ingen internet har, ingen skype eller minecraft og at hans telefon oplader ofte er væk. Men idet det er den 3. sted på 6 måneder så er han sikkert efterhånden ligeglad bare der er et eller andet han kan tale med.

Hans søster har han kun set en gang, udover en time hver 3. uge sammen med moren det sidste 4 måneder da aftalerne kikser mellem hendes plejemor og hans opholdssteder af ukendte årsager. Børnene kan ikke selv bestemme eller aftale noget.

Støttepersonen er en fra Red Barnet men har ikke deltaget i møderne da ingen indkalder ham. Sådan kan det gøres - så der er mulighed for en bisidder vi fortæller jer bare ikke hvornår vi afholder møder. Fair nok, ikke?

Det er godt nok triste vilkår, men systemet har valgt. Så meget for at deres egne undersøgelser viser barnets skolebehov er en Læseklasse med alm. Folkeskole efterfølgende - det er lidt sært at Opholdsstedets pædagog vælger en Interneskole for Diagnosticerede børn - stakkels barn han ser jo ikke Normale børn mere. Er det virkeligt den virklighed der er for Anbragte Børn? I disse Inklusionstider? Jeg er mere end rystet.

Her troede jeg alle tilladte handicappede og udsatte børn lige chancer og vilkår, men jeg må sige det er noget rådden børnene tilbydes når Kommunen står for alle beslutnigner og vælger at være uvillig til enhver fornuftig form for samarbejde. Hvorfor flyttede de ham væk fra et kommunal læseklasse, familien og hans støttepersen? Ja, de siger at en plejefamilie ikke kunne skaffes - nå, oki hvordan kand et være når der er ledige i Odense? Og pladser på mindre Instituioner jvf, Tilbudsportalen?
Kommunens opgaver i forbindelse med anbringelsen

§ 68 b. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om valg af konkret anbringelsessted i overensstemmelse med handleplanen, jf. § 140. Samtidig med valg af anbringelsessted skal der tages stilling til barnets eller den unges skolegang. Er anbringelsesstedet beliggende i en anden kommune end barnets eller den unges opholdskommune, har opholdskommunen pligt til at underrette den stedlige kommune forud for anbringelsen.

Stk. 2. Ved valg af anbringelsessted skal kommunen vælge det anbringelsessted, som bedst kan imødekomme barnets eller den unges behov. Kommunen skal lægge vægt på anbringelsesstedets mulighed for at tilbyde nære og stabile voksenrelationer og herunder vurdere, om en anbringelse i en plejefamilie, jf. § 66, nr. 1-3, er mest hensigtsmæssig.

Stk. 3. Hvis barnet eller den unge har søskende, der er anbragt uden for hjemmet, skal kommunalbestyrelsen vælge samme anbringelsessted, medmindre de øvrige søskendes eller barnets eller den unges behov eller andre væsentlige forhold taler imod dette.

Stk. 4. Forud for anbringelsen skal kommunalbestyrelsen hjælpe barnet eller den unge med at finde en person i barnets eller den unges familie eller netværk, som kan udpeges til at være dennes støtteperson under anbringelsen. Kommunen kan efter behov dække støttepersonens udgifter til telefon, transport og lign.
 

tirsdag den 16. april 2013

Case: Ordblind

Case: Ordblind og Højtbegavede
så er side 10 til 15 til en introduction
se side 55 og 67 for en case study jvf en 9 årige pige som minder om min dreng
og så se hvordan de laver handleplaner disse kan bruges til alle slags børn :)www.cde.state.co.us/gt/download/pdf/twiceexceptionalresourcehandbook.pdf

Specialklasse valg efter end anbringelse?

This is war 
It's the moment of truth and the moment to lie 
The moment to live and the moment to die 
The moment to fight, the moment to fight, to fight, to fight, to fight 
(PS I never lied, not once but other did in writing ... )

Nu kan jeg endeligt sige at selv handicappede børn skal henvises til Nabokommunen hvis det er bedst for barnets behov ... PPR må reelt ikke sige nej især ikke når de ikke selv har det relevant tilbud! Derfor er der ikke fritskolevalg da det er meningen at PPR skla udrede og afgøre udefra psykolog udrednigner og forældrenes accept, som udgangspunkt! Men Nabokommunen behøver ikke at have et plads - problemet er så ikke et problem mere, PPR gøre så som de plejer.

Det er utroligt at Kommunerne "fortolker med vilje" og trætte forældrer skal kæmpe med en Klagenævnet, alt imens et barn lider.

Men her kan de ikke løbe fra 6 måneder uden skolegang hvor loven siger max. 15 dage! Hvordan skete det nu lige?

Og de kan slet ikke glem at indrage forældre ... selv ikke med "samarbejdsproblemer" skal forældrenes skriftelige ansøgninger afgøres om!

Da intet af det kan betegnes "akut" så skal de lynhurtigt stille op med en til en undervisning, og hvis der er tvivl om barnets behov skal beliggenhedskommunen gøre det frem for at placere barnet i et fejlforløb ved at "fortolke" hvad ordet "akut" indeholder.

Og hvis beliggenhedskommune mener en pædagogs vurderinge tager præcidens over en psykolograpport ... tja, så er vores land i dyb vand!

Lad os nu se hvad de finder på ... håber alle krydser da det kom frem at der er en nabokommune, udover at vores oprindelige kommune med læseklasser ... præcis dem som psykologen vurderede han skal have!

Det mener pædagogen på "opholdstedet" ikke er nødvendige men han skal i deres interne skole uden læsetilbud ...

Alt fordi vores anbringende Kommune ikke har fulgt gældende lovgivningen! Så er det endnu mere grund til at det her ikke bør "gå ud over barnet" ved at beliggenhedskommune også involveres i at bryde loven ... pt. er de fristet men hammeren falder ved beliggenhedskommune efter en tur ved Klagenævnet ... det bør de selv kunne læse sig frem til.

Det er ikke altid at en Kommune står uden tilbud mens to andre har det barnet har behov for, lige tæt på og oveni npr der kun er ca. 5 af disse tilbage på landsplanen ... det som er sært er at UVM beder om at børn bliver i Folkeskole, men her vil de ikke følge den udgangspunkt selv om jeg har bedt om det siden juni 2011!

Men det er sørme slet ikke i orden at Kommunerne flytter Udsatte børn lige præcis til et sted hvor der ikke er et specialskoletilbud EFTER at deres egenbetalte intern Psykolog udredning konkluderede at en tur igennem en særlig tilbud var nødvendige inden en alm. Folkeskole var nødvedige jvf. SEL 68b - slet ikke når barnet er anbragt udefra at de afgøre at forældrene er skyldige jvf.

§ 58. Er der en åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade på grund af

1) utilstrækkelig omsorg for eller behandling af barnet eller den unge,
4) andre adfærds eller tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge,

Når der er tilsrteæækelig papir skrevet af psykologer og lærer at stk 4 var kommet i orden via specialpædagogik.

Men det må retten så afgøre ... også kommunens valg af pædagogik der involverede Magtanvendelser en masse.


Selve lovgrundlag: http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2013/04/mere-om-skolegang-ved-en-anbringelse.html

Mere om skolegang ved en anbringelse eller henvising til specialtilbud ...

Nu kan jeg endeligt sige at selv handicappede børn skal henvises til Nabokommunen hvis det er bedst for barnets behov ... PPR må reelt ikke sige nej især ikke når de ikke har det relevant tilbud.

Jeg glemt lige at sætte følgende ind, særligt jvf. : Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder

Børne- og Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 793 af 12/7 2012.
Som findes her: : http://www.socialjura.dk/content-storage/regler/2012/bek-793-af-127-2012/
Jeg mener kapitel 2 ikke har været iværksat, og kapitel 3 er overset jvf. anvendelsen af SEL §68b retningslinier idet jeg advarede Vejen Kommune og Marius sepcial pædagisk behov inden han flyttede.

Marius anbringelse var ikke akut da han har været anbragt siden 23. oktober og 18. december hvor Sira Lund var sikker på han ikke kan hjemgives. Ergo §6 stk 2 kan reelt ikke anvendes da det var hele tiden kendt at han skulle have et læseklasse inden et normalklasse jvf. psykolog rapport og min ansøgnignen herom som ikke var behandlet jvf. læseklasssen og støtte


Kapitel 2 af det ovenævnte bekendtgørelse henviser til Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand §3 skal også ses på da Marius havde en special pædagogisk tilbud med kendte problemer jvf. tidligere udredninger og placering på Mentiqaskolen fra Odense Kommune som manglede læsklassedelen som udvidelse.
Bekendtgørelsen findes her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141578#Kap2
Igen er det Vejen  Kommune som skal træffe det sidste afgørelse hvor ejg som forældre kan klage jvf. Folkeskoleloven §51 til Klagenævnet. Sådan et klage vil være meget destruktiv for Marius som nu har været uden undervsing i snart 6 måneder, og 6 uger i vejen kommune trods klare retnignslinier som henviser til at enkeldmandsundervising bør start op efter 15 dage hvis sådan en sag trækker ud.

mandag den 15. april 2013

Skoletilbud mit svare inden den kommer udefra deres notat

Kære Alle,

Jeg har informeret alle parter om at xxx ikke hører ind under alders og målgruppe på det opholdssted. Det er kun i kraft af at Bopæls Kommunes tilsyn efter et tilsyns besøg har, uden at tale med xxx, givet en dispensation for at han må bør der. Det påklages og tager tid før det oprettes. Det er således i den grad ikke kun en sag mellem mig og Anbringende Kommune men ret alvorligt idet jeg ikke fik aktindsigt eller lign. som jeg retsmæssigt ansøgt om fra Bopæls Kommune på samme måde som Tilsynet i Faaborg Midtfyn håndteret vores sag.

Det må være indlysende logisk at et barn på lige 11 år der var visiteret til en plejefamilie der tilfældigt ender på et opholdssted og som står til "at ikke skal udredes yderlige" og "som ikke er medicineret", som rrr skriver, ikke helt passer ind på et opholdssted for "sværbehandlingskrævende diagnose børn" hvor de har problematiker med Angst, Tilknytningsforstyrrelse, Autismespektrum, ADHD, hvor deres problemer er Indadreagerende adfærd, Selvskadende adfærd, Seksuelt overgreb, Omsorgssvigt, Overgreb, Seksuelt krænkende adfærd.

Forklaringen på hvorfor opholdsstedet vælger at bl a. skubbe xxx må så ventes på. Men idet hans tidligere opholdssted anvendt Magtanvendelser som skolen aldrig gjor er en sag jeg beder om at Statstilsynet igen åbner da jeg fik yderlige oplysninger om dette i lørdags. Yderlige er der bekymrende oplysninger jvf. hans trivsel udefra magtanvendelser af personale fra opholdsstedet.


xxx problematikker er siden 2007 beskrevet som asynkron udvikling grundet særlig begavelse, trauma efter mobing og en kombination jvf. trauma og ordblindhed. Det var alemtn kendt at xxx ikke tollerere at blive fastholdt. Og senest omsorgsvigt og nyopdaget tilknytningsforstyrelse (som 5 yderst kompetente psykologer ikke før havde lagt mærke til trods timesvis af observation mm.) Alt som kræver et specialiseret indsats, hvis hans komplekse behov skal tilgodeses.


Jeg oplever notatet skrevet af rrr inden han fik xxx skolepapir som at skoletilbudet var allerede besluttet. Jeg sagte kun nej udefra at jeg vidste han ikke havde mit barns journaler - men det står som om jeg ikke samarbejder og afviser - men jeg afviser udefra kendskab til mit barns skolebehov som er baseret på psykolog udredninger.

Det interne skole med så stor snitfalde af diagnose/skadede/medicinirede børn giver xxx et hverdag uden at han ser "normale" børn, hverken in hjemmet eller i skolen. Det set udefra at han ingen diagnoser har og jvf. rrr og ikke skal udredes yderligere giver mig noget at være meget bekymret over. Hvordan kan et barn placeres i sådan en skole udenom psykiatrien? Og uden diagnoser?

Jeg understreger i det perioder hvor specialtilbud omkring xxx var intakte så trivedes han og lært en del, trods trauma og ordblindhed som ikke var håndteret tilstrækkeligt trods min ansøgniger om hjælp dertil. Sidst havde både skolen og mig ansøgte om hjælp dertil uden besvarelse, indtil en massiv lærerudskiftning efterlod xxx uden "faglært" støtte. xxx trivedes også i længere perioder hvor vi pendlede 4-5 timer daglige med offentlig transport, så at rrr "afviser" at lede efter tilbud hvor han køres indtil ½ månende indtil sommerferie i 1 f. eks en time til en særlig læseklasse pga. afstand er urimeligt når flere udredninger, lærer og psykolgoer peger på det behov og når det er set at xxx trivedes trods offentligt transport.

Herudover er der klart beskrevet hvilke tilbud virker for hans adfærdsproblemer - disse findes pt. kun i København og Aalborg eftersom tilbudet i Odense ikke var tilstreækkeligt pga. læseproblemerne og ikke eksister efter personale udskiftning som kan bekræftes jvf. tilsynsraporter. Derfor ansøgte Boplæls Kommune om at han køres til en læseklasse indtil sommerferie og hvor det tilbud suppelres med hjælp af hans tidligere skoleleder jvf. adfærd grundet lederen der i dag er konsulents special kompetancer og uddannelse udefra det særlig kendskab der er jvf. xxx som i den grad har brug for at bevare nogen han kender i hans hverdag. Konsulenten har i mange år havde en fornuftig samarbejde emd PPR i Odense Kommune, samt har sager i flere andre kommuner.


Undervisningsmisniteriet har udstykket klare retningsliner jvf. skolegang med anbragte børn og jeg ønsker ikke en internskole da jeg mener med det rette indsats bør en Folkeskole kunne fungere tilstrækkeligt udefra det Kommunens psykolog beskrev og udefra xxx skolegang i det perioder hvor han havde det rette støtte, inden han blev strandet 6 månender uden undervsing pga. hans anbringelse, senest 6 uger i Bopæls Kommune trods min anmodninger om hjælp siden november som ikke var besvaret men mere og aldeles talt udenom og nu med Intern som Bopæls Kommune fortrækker inden de kendte hans skolesag. Jeg henviser til bekendgørelserne jvf special pædgosik støtte og mit barns kendte behov, udrednigner og Folkeskolelovens §40 stk 1.


rrr forslået selv at xxx skirfter til en Folkeskoleefter sommerferie så at han idnen somerferie får en hurtigt tilgang til læseklassen bør være muligt. Jeg har hørt de ahr en ledig plads da der er et andet barn som holder pause indtil sommerferie i Odense. Så det er i hvert tilfælde en mulighed.
Brevet sendes også til UVM og børneombudsmanden da jeg ved Klagenævnet for specialundervisninn tager ca. et år med at behandle sagen i håb om der kommer klarere retnignslinier til Bopæls og Anbringende Kommune så xxx hurtigere kan få et egnet tilbud i Folkeskoleregi med specialpædagogik og Inklusion frem for en Intern Skole som beskrives som et skole for børn Folkeskole kassere.

søndag den 7. april 2013

Voksenteamet: Hvis dette team spares væk, er barnet fortabt.


Hverdagen med tidlig skade 
ISBN 9788791995309 


Jvf. pjecen om tidligskader er jeg dig uenig med at de skriver: En del børn med ADHD har også Aspergers syndrom eller 70% af alle med Aspergers syndrom (let autisme) har ADHD ... det synes jeg ikke jeg vil/kan stå inde for men mener helt klart at der er børn med sådan en "overlap" af diagnoser. Jeg tror ikke det er så stor som i denne skrivelse lader til men ved at det er underdiagnosticeres fordi at de få forældrer der har den overlap ikke opdages i tide! Men alt i alt har han gennemabrejdet temaet på en god og fornuftig måde - hvor meget af læsningen er let for mig da jeg har en "særlig forforståelese" ved jeg ikke men jeg håber da at min blog læsere vil give en kommentar i feltet ;)

Men så har jeg en hypotese at der er alt alt for mange tidligskadede børn som har ADHD/AS eller andet som "overses", ligesom der er alt for mange børn med diagnoser som sorteres ind bland tidlig skadede hvor deres diagnose forveksles med omsorgsvigt.

Gråzone barn
Det kan være et barn, der både har
• en betydelig funktionsnedsættelse
• en adfærd, der kræver særlig indsats
• forældre med nedsat forældreevne
• forældre med samme problematik som barnet
• behov for handicapkompenserende støtte

Socialt udsatte børn• barnets vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien
• barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages
• der skal lægges afgørende vægt på, at støtten ydes ud fra barnets eller den unges bedste
• forældre skal have støtte til at varetage barnets tarv
• forældreevnen vurderes

Børn med handicap
• samarbejdet med familien tager udgangspunkt i forældrenes egne oplysninger
• der tænkes ikke specielt på at inddrage barnet/den unge
• der tænkes ikke altid på at forældres og børns behov kan være forskellige
• forældre skal kompenseres for de ekstra udgifter og det ekstra arbejde der er en konsekvens af funktionsnedsættelsen
• forældreevnen vurderes som udgangspunkt ikke

Og det her forværres kun ved at det er mere og mere umuligt at få børn henvist til en "kompetent psykiater" der kender dybegående eller har erfaring med alle disse områder og det er således at det tværfaglig tæm samarbjede er skåret helt væk ... jeg har nu set alt for mange psykiatriske rapporter skrevet af ung reservelæger eller værre psykologer der kun har set barnet 45 minutter! Og det er nogle som er 18 år gammel! Hertil nævner jeg ikke engang det børn som "diagnosticeres" ved en neurolog som ser barnet i 15 minutter.

Samfundsmæssigt er det en ret dårlig område at skære penge væk og det siges sådan med  "tongue i cheek" måde da jeg slet ikke mener at det kan være rigtigt at næsten alt skal have en "label". Det er snart normen at være psykisk sårbar ;) og der er penge til alle mulige hjælpe projekter eller behandlingsprojekter UDEN at der er helt styr på hvem deler diagnoserne ud. Sundhedsloven ahr klare rammer meeeen det er efterhånden mere normen at få en hurtig diagnose stillet ved "et eller andet" person som tilfældigvis anvendes af myndighederne. Det ses også at Kommunerne ofte glemmer:

Voksenteamet skal have både forældre, lærere og pædagoger som medlemmer samt psykiatriske eller psykologiske fagfolk. Alles meninger skal høres og respekteres. 

Alle medlemmer skal have et godt kendskab til vanskelighederne ved et tidligt skadet barn. 

Hvis dette team spares væk, er barnet fortabt.

(det gælder for alle børn også børn med ADHD, AS eller andet social funktionsnedsættelse således også simpel ordblindhed!)

lørdag den 6. april 2013

Samarbejde - hvor går grænsen?

Godt spørgsmål.

Jeg står her efter flere år og er meget frustreret og ked af at Kommunerne (jup, flertal) bare gøre lige som det passer dem og bestemmer alt indsats. Deres indsatser går på "tvang og magt" uden fagpersoner da fagpersoenr koster penge. Problemet det er så få af os so ahr brug for det og alt for mange af os so tror at der altid er fagpersoner i en børnesag. Det fagpersoner jeg har oplevet indtil nu har været mennesker der er socialrådgiver uddannet eller pædagog uddannet, samt psykologer.

Det horrobelt er at ingen af disse personer havde særlig kendskab til min søns funktionsnedsættelse og har "omskrevet" hans tidligere psykolograpporter. Nu passer han ind i det de anerkender som fagoråde: Omsorgsvigt.

Jeg har nu alt for mange gange oplevet at det slår fejl og skader mit barn. Men det er ikke så slemt som at blive beskyldt for at barnet er bagud da det er mig som ikke tillader "behandlingen". Godt så! Hvor er afgørelserne og hvem var det lige som kæmpede i flere år for at få ham udredt?

Det er ikke mig som skal sikre han får en behandling,  i skolen eller herhjemme, reelt er det Kommunen! Men da Kommunen ikke er enig med mig eller retter sagt den nye ombestemmer sig og vil ikke betale for noget so virkede - så får jeg ansvaret? Alt imens papirgange undlades så jeg ingen klagemuligheder har! Dvs. jvf. specialundervisning - præcis det som jeg i flere år har bedt om og ikke fik og som jeg mener er årsagen til mit barns tilstand.

Ja, det er i hvert tilfælde slemt efter det Kommunen informeret min børns far om i forgårs. Han ved heldigvis at jeg har i mange år skulle kæmpe for at få hjælp til børnene, mest min yngste som er ordblind og asynkron udviklet. Han undrer sig.

Hvor går grænsen for hvad kommunen må tillade sig? Blå mærker i deres specialtilbud er et Tabulagt emne - ingen politker eller klageinstans vil have sådan en sag. http://www.ft.dk/samling/20111/almdel/sou/bilag/249/1098570.pdf

Der er hverken retssikkerhed ved politiet i disse sager da Politiet bare siger: Du var ikke til stede så du ved ikke havd der skete. Tænk, so omsorgsvigtende mor "hypotisere" Kommunen alt mulige sjove tankeleg, så betaler de en psykolog for at skrive deres mistanker i et rapport og viola så er børn anbragt. Helt udenom at min oprindelige ansøgnigner om hjælp besvares, helt udenom at Kommunalstyrelsen undersøger hvad der forgår i skolen og værre hos mennesker der får så uhyrlige summer penge at deres eneste forål er at sikre der er ingen kontakt til børnene - hverken fra deres pårørende, støttepersoner eller tidligere lærer.

Sådan slipper Kommunen udenom. Hvis i tror der er politker, Rådmænd eller en Borgmester som vil høre på jeres histori så tro om. Husk at Kommunens fejl er noget en Rådand eller Borgmester har ansvaret overfor så det er ikke lige det som de ønsker skal komme frem. De fik høje poster igennem populisme og det er ikke  det område hvor en høj retfærdighedssans vægtes!
onsdag den 3. april 2013

PPR psykologen der ikke indberettet førergrebsagen er vores psykolog igen.

Som nævnt ovenfor er udgangspunktet, at barnet skal gå i den almindelige folkeskole, hvilket kan være:


- Den lokale folkeskole
- Specialskole, specialklasse eller heldagsskole
- Heltidsundervisning på ungdomsskolen

Der kan endvidere iværksættes enkeltmandsundervisning som en midlertidig løsning, mens kommunalbestyrelsen tager stilling til skoletilbuddet.

Folkeskoleloven giver dog mulighed for, at barnet eller den unge kan modtage specialundervisning på anbringelsesstedet.

Skoletilbud

Efter folkeskoleloven er det kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor anbringelsesstedet er beliggende (skolekommunen), der har ansvar for, at barnet eller den unge får et skoletilbud umiddelbart efter, at barnet eller den unge er blevet anbragt på et anbringelsessted.

Skolekommunen har det overordnede ansvar for kommunens skolevæsen og skal påse, at alle undervisningspligtige børn i kommunen indskrives i folkeskolen eller får en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

Udgifter til skolegang 

I forhold til udgifterne til skolegangen er udgangspunktet, at det er den kommune, hvor barnet er tilmeldt folkeregistret, og dermed den kommune, hvori barnet eller den unge er anbragt, der skal dække
udgifterne. Hvis folkeregisterkommunen (skolekommunen) beder den anbringende kommune om at
dække udgifterne til skolegangen, er den anbringende kommune forpligtet til at dække udgifterne efter
lov om retssikkerhed og dokumentation.

Det gælder, selvom det er skolekommunen, der beslutter, hvilket undervisningstilbud barnet eller den
unge skal have. Den anbringende kommune har således pligt til at refundere de udgifter, som skolekommunen har i forbindelse med undervisningen af barnet eller den unge. Det omfatter også udgifter
til specialpædagogisk støtte i undervisningen.


Revisitation af specialundervisning

Efter bekendtgørelsen om specialundervisning skal skolelederen følge udviklingen hos elever, der modtager specialundervisning, og skolelederen skal mindst en gang om året tage stilling til, om den specialpædagogisk bistand skal fortsætte, ændres eller ophøre. Afgørelsen skal ske efter pædagogisk psykologisk rådgivning og efter samråd med forældrene.
http://uvm.dk/~/UVM-DK/Content/News/Udd/Folke/2012/Aug/~/media/UVM/Filer/Udd/Folke/PDF12/120830%20Rapport%20om%20anbragte%20boerns%20undervisning.ashx


Kære Mor

Jeg er blevet tilknyttet xxx's sag fordi han er blevet anbragt udenfor Odense kommune. Min opgave er at samarbejde med PPR i Vejen kommune omkring skoletilbud til xxx. Det vil fortsat være sådan at xxx's sagsbehandler er din kontaktperson i Odense kommune.


Med venlig hilsen

Det som er bemærkelsesværdig er hvor hårdt Odense Kommune fastholder det fulde kontrol og overtager det ansvar fra barnets nuværende skolekommune!

Det er jvf. UVM den ny Kommune som har ansvaret for barnets skolegang, men der er et hul i loven! Den gammel Kommune skal kun refundere hele skolesagen så endeligt sparer de ikke nogle penge ved at anbrindge et abrn i en anden kommune MEN udnytter de hulelt kan de skjule deres tidligere skolesvigt meget langt og for evigt.

HVORFOR er det den psykolog som undskyldte "at hun blev grebet af situationen" og dermed GLEMT at indberette førergreb som siger at hun har sagen nu? Hvorfor fortæller barnet at de voksne siger han ikke er ordblind mere NÅR deres seneste psykolog rapport fastholder ordblindhed? Sært, ikke?

Den psykolog har haft vores skolesag hele tiden - det vidste jeg langt før oktober og da jeg tiggede to andre om at høre på mig fredag den 1. november sagte de sagen er ikke på deres bord længere. Det var INDEN det første magtanvendelse overfor min søn, noget jeg kun se ville ske da personalet ikke behadnlede ha ordentliget. Begge var leder og begge gjor INTET ved sagen.

Virkelig mange kender sagen ingen kan gjor noget som helst og ingen indberettet jvf. lovens bestemmelser af bekendtgørelsen selve førergreb eller mistanke om skolevold MEN jeg fik børnene fjernet! Sært hvordan sagen kan beskrives udefra Kommunens behov?

Er det Barnets Tarv når Kommunen er ansvarlig overfor at et barn og samtidig glemmer barnets skolegang i 5 måender? Herudover tillader at barnet lider overlast? Jeg er anklaget, dømt og skal anerkende deres forygende god stykke arbejde ... spørgsmålet er bare hvor længe? Svaret er Kommunen er i kontrol og forældrene har intet at skulle sige. Det er samarbejde på Kommunalt plan og alle anerkender det ...

Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.