fredag den 30. november 2012

Klagen - flere undladelser og flere skjulte akter? HVORFOR ikke ærlighed og åbenhed?

Kommunen vinder sagerne på magtfordrejning og at de selv skriver hemmelige journaler som de gemmer i månedsvis ... og forglemmer borgerens svar samt opdigter episoder!

I forhold til mail af den 26.11.12. Din klage er modtaget og sendt videre til Det Sociale Nævn, samt at du har klaget til Ankestyrelsen over børn- og ungeudvalgets afgørelse om § 51 undersøgelse jf. servicelovens § 51 og din klage er under behandling i Ankestyrelsen. 

I forhold til din mail af den 28.11.12. Det er korrekt at der har været to episoder med magtanvendelse i forhold til drengen. Du har modtaget en kopi af begge de to skemaer vedr. magtanvendelse fra Opholdsstedet. (men der er flere verbale og den dag jeg fandt ham ukontakbar!! OBS overvåger er den med flest hændelser pt. er det derfor mit barn intet fortæller om grusomme oplevelser?)
Børnene modtager den hjælp de skal have i forbindelse med dette fra Opholdsstedet. (??selvmordtrusler, skolegang med fravær ... kærlighed ... ærlighed ... høres de børn ...)

I forhold til din mail af den 28.11.12. Som du tidligere er blevet orienteret om, dækker forvaltningen dine udgifter til transport til samvær. Du skal blot sende dine kvitteringer, så refundere vi beløbet. 
Du modtog den 16.10.12 aktindsigt, hvor du modtog alle de dokumenter, der ligger til grund for beslutningen om at træffe afgørelse jf. Servicelovens § 51. 
I forbindelse med din klage over afgørelse til Ankestyrelsen, har forvaltningen sendt de nyeste dokumenter i sagen til Ankestyrelsen. Du skulle have modtaget en kopi af dette fra Ankestyrelsen. Såfremt du ikke har modtaget en kopi fra Ankestyrelsen, må du give mig besked, så skal jeg sørge for at du modtager en kopi. 

Når den færdige § 51 undersøgelse fra Opholdsstedet forelægger, vil du modtage en kopi af denne. 
I forhold til beskrivelser vedr. det overvågede samvær er de beskrivelser forvaltningen har modtaget sendt til Ankestyrelsen, hvorfra du skulle have modtaget en kopi. Resten af beskrivelserne vil indgå i den edelige § 51 undersøgelse. (ALLE får lov til at forberede sig UNDTAGEN os ... advokaten har intet akter fået, hellere ikke mig? Det er UMULIG at hjælpe sig selv i det system ... ingen lytter alle henviser og afviser ... men alle mener de har fat i sagen det er bare det at sagen ikke er beskrevet fordi jeg ikke kan det alene i Kommunale ord dermed høres jeg ikke)

I forhold til dine øvrige spørgsmål henvises der til tidligere besvarelser. (Elegant - jeg blev bare som vanlig IGNORERET ... imens hun smadrer to dejlige børns fremtid og mit hele liv frem for at hjælpe, bakke op og støtte - det var jo hendes ko ordinerings opgave ...  )

Barnet der truer med selvmord


Behandlingskæden
Behandlingskæden - FynsmodellenBetegnelsen "Behandlingskæde" tager sit udgangspunkt i, at der udarbejdes samarbejdsaftaler mellem afdelinger, sektorer og insatser for at sikre en hurtig og kvalificeret hjælp.http://www.selvmordstruede.dk/wm243274

                      


Efter dages 35 dages ophold i et Sommerhus passet af 6-7 forskellige mennesker med ukendt uddannelses bagrund. Et ophold hvor barnet ikke må se hans netværk - pålagt ulovligt af "socialrådgiveren" som bare fasthold det med assistance fra Opholdsstedet. Mopren må han se under overvågning af den person som flere gange har begået "magtanvendelse" og som ikke skrev det! Hendes ord gælder over barnets .... og hvis jeg i det MINDSTE siger noget eller gøre min børn ked er det HENDE som stopper vores samvær!

Barnet må INTET af det han plejer hverken lydbøger (husk han er ordblind og kan ikke læse på det niveau han ellers ville), eller gå til skak eller bare hygge som han selv synes.

Barnet er kendt for at reagere - men der er en klar handleplan af "hands off" dvs han må ikke fastholdes osv. Opholdsstedet har fra dag et af valgt at ignorer dette og lige så stille eskalerede alt. Inden han reagerede advarede jeg PPR som kvitterede med "sagen er ud af vores hænder" og alle andre kvitterer med "hendvend dig til Kommunen" eller du kan jo bare "klage" med vi skla sætte os ind i sagen det tager måneder.  Hvor gjalt skal det her gå?

Best af alt er læger, skadestuer som har fået retningslinier for hvordan et selvmordstruet barn/voksen skal håndteres INGEN følger disse. Hvad i alverden er det her for noget?

Må jeg snart vågn op? Det her kan da ikke være sandt set udefra det jeg læser i avisen og hører fra vores politiker?

ALDRIG før har mit barn spyttet, sparket, slået med knyttetæv ... HVAD gøre de ved min dreng? Han gjor det hellere ej dengang han var grov mobbet osv.

HVORFOR vil han hellere dø end leve hvis det er så hyggeligt og godt i et sommerhus? Tilsynet godkendt det jo ... Ingen spørger ham - hans bisidder er hellere ej tilladt. hertil er løgn og ansvarsfraskrivelse dagens ord, helt fra starten af. Alle som kender vores sag internt ser væk, vil ikke tale med os - Ja, det gøre ting ikke lettere men viser mig sandhed om Mennesket: Snak i krogene, mens jeres nærmeste lider!

Hilsen den fordømte Moar hvor Kommunen ikke ahvde nok til en anbringelse jvf. sladder men som har rigeligt nu efter en fejlplacering hos folk der af uvidenhed skader begge min børn. Husk der er en storsøster som ser på alt dette ... hvor er det styrket indsat mod selvmord?


Om Kompetencecenter for SelvmordsforebyggelseKompetencecenter for Selvmordsforebyggelse rummer en børne- og ungdomsfunktion og en voksenfunktion, der er tilknyttet Psykiatrien i Region Syddanmarks to universitetsafdelinger - Børne- og Ungdomspsykiatri Odense og Psykiatrisk Afdeling Odense. Børn- og ungedelen bor på Vandværksvej 30, Odense C, mens voksendelen holder til i Bjergegade 15, Odense C.
Organiseringen af centret – med regional kompetenceudvikling og vidensdeling omkring selvmordsforebyggelse for alle aldre - er unik i Danmark.
Tal og faktaHvert år forsøger 400 børn og unge i alderen 10-19 år at begå selvmord i Region Syddanmark. For voksne anslås tallet at være 2100 årlige selvmordsforsøg. Tallene er behæftet med en vis usikkerhed, da ikke alle henvender sig og beder om hjælp efter selvmordsforsøg.
I 2009 døde 140 personer i Region Syddanmark ved selvmord. På landsplan døde 612 personer. Der er på landsplan sket et fald gennem de seneste godt 10 år. http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm363562

torsdag den 29. november 2012

Det socialt-psykologiske samarbejde


Denne vejledning er udarbejdet som følge af en række henvendelser fra kommuner og privatpraktis erende psykologer, som har efterlyst mere klare retningslinjer for samarbejdet mellem psykologer og kommuner i sociale sager. INGEN af disse dokumenter eksister i noget del af vores sag - det er vildt, hvorfor laver vi alt uden det bruges?
Ved socialt-psykologisk samarbejde formidles relevante helbredsmæssige, sociale og psykologiske oplysninger mellem kommuner og psykologer med henblik på at opnå den optimale sagsbehandling for klienterne. Formålet med denne vejledning er at fremme ”best practice” gennem forslag til retningsli njer for dialogen og samarbejdet mellem kommuner og psykologer.
Informationsudvekslingen har hjemmel i forskellige love og hviler som udgangspunkt på klientens udtrykkelige samtykke.
Vejledningen om det socialt-psykologiske samarbejde indeholder en beskrivelse af kommuner og psykologers virke, lovgrundlaget for udveksling af informationer samt beskrivelse af blanketter til brug for udveksling af oplysninger mellem kommuner og psykologer
Vejledningen er udarbejdet i et samarbejde mellem repræsentanter fra KL, Københavns og Frederik sberg kommuner og Dansk Psykolog Forening. I forbindelse med bl.a. lovfortolkning har juridisk ekspertise fra relevante ministerier mv. været inddraget. Der henvises til Socialministeriets notat om samtykke og tavshedspligt i bilaget. Kilde: http://www.kl.dk/ImageVault/Images/id_47370/scope_0/ImageVaultHandler.aspxEn række psykologer kalder nu metoderne på behandlingshjemmet Schuberts Minde fra DR-serien “Kæft, trit og flere knus” ulovlige”Hvorfor er der ikke nogen, der råber op? Det er jo overgreb mod børn.”
Så klar er kritikken af behandlingshjemmet Schuberts Mindes metoder fra psykolog Leif Grieffelde, PsykologCompagniet. Han er blandt en række underskrivere af en kronik i dagens avis, hvor metoder som fysiske magtanvendelser kaldes direkte ulovlige.
”Én magtanvendelse er én for mange. Børn udvikler sig ikke, når der bliver brugt magt,” siger han.
I en af udsendelserne forklarer hjemmets leder, at hver eneste magtanvendelse bliver indberettet til det kommunale tilsyn. I 2011 var tallet 23 fordelt på 10 ud af 32 børn. 22 blev erklæret lovlige, mens en var ulovlig. Det fortæller den tilsynsansvarlige i Ringkøbing-Skjern Kommune, Hanne Overgaard Hansen. 
Kilde: http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/451458:Danmark--Psykologer-langer-ud-efter-kendt-behandlingssted 


Det er meget godt at læse og holde i mente når du eller dit barn udredes af en privat psykolog betalt af Kommunen. det med at Kommunen giver mundlig afslag duer ikke, og at Kommunen vælger er hellere ikke helt meningen, men det sker ... jeg håber jeg snarest kan supplere denne tekst med Principafgørelser! Men for nu nøjes jeg med et se på denne liste:

Den socialt-psykologiske aftale vedrører følgende blanketter og attester:
ANMODNING OM ATTEST FRA PRIVAT AKTØR
PSYK 100 – Erklæring om kommunens brug af anden aktør
ATTESTATION
(Påbegyndt behandlingsforløb)
PSYK 111  Anmodning om Attestation fra psykolog (kommunen anmoder)
PSYK 115  Attestation fra psykolog (psykologen svarer)
AKTUEL SITUATION
(Igangværende eller afsluttet)
PSYK 121  Anmodning om status fra psykolog (kommunen anmoder)4
PSYK 125  Status fra psykolog (psykologen svarer)

VURDERING
(afsluttet, igangværende eller skal etableres)
PSYK 131  Anmodning om vurdering fra psykolog (kommunen anmoder)
PSYK 135  Vurdering fra psykolog (psykologen svarer)
UNDERSØGELSE
(afsluttet, igangværende eller skal etableres)
PSYK 141  Anmodning om undersøgelse fra psykolog. (Kommunen anmoder, og psykologen svarer.
Der er ikke udarbejdet svarblanket)
HENVISNINGSBLANKET
PSYK 151 – Henvisning til psykologydelse, fx terapi eller støttesamtaler, som ikke dækkes via blanketter til attestation, status, vurdering eller undersøgelse. (Der er ikke udarbejdet svarblanket)
AFREGNINGSNGSBLANKET
PSYK 190  Afregningsblanket (kommunen sender/psykologen returnerer)

Handleplaner i forhold til børn- servicelovens § 140


En handleplan har overordnet fire funktioner:

- den skal sikre, at barnet, den unge og forældrene involveres direkte i egen sag og dermed styrke brugerinddragelsen
- den er et koordineringsredskab mellem de ofte mange professionelle, familien møder i dagligdagen
- den er en samarbejdsaftale mellem familien og de forskellige professionelle, så alle er enige om, hvad der skal ske
- den skal sikre kvaliteten af indsatsen over for familien ved at tydeliggøre mål med og indhold af indsatsen
Her er en blanket til sådan en handleplan: Klik her!

Hvad siger loven, det er spændende da vi har ikke haft en handleplan siden 2007 og dengang var jeg ikke engang klar over vi havde en i journalen. Nu har vi haft en socialsag i 2½ år, hvoraf den efter 13 månender var lukket UDEN handleplaner i et par måneder for så at PPR beder om at Børn og Unge afdeling igen genåbner sagen. Igen uden at samarbejde omkring børnenes handleplaner/behov!
Handleplan i praksis Action plan in practice Af Mette Kalhøj På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse I Århus Kommune blandt 17 rådgivere, konkluderes det i projektet, at
- 82 % af familierådgiverne inddrager som oftest ikke familien i den konkrete udformning af
handleplanen
- Familierådgiverne inddrager gennemsnitlig familien i 23 % af deres sager
- Handleplanerne består gennemsnitlig af målbare mål i 71 % af sagerne
- I de sager, hvor familien har været inddraget, består handleplanerne gennemsnitlig af målbare mål i 13 % af sagerne.
 Konkluderende på retssikkerhedsloven kan anføres, at indførslen af loven medførte, at der nu påhviler bl.a. kommunen en lovfæstet pligt for, at sagsbehandlingen bliver tilrettelagt, således klienten kan medvirke ved behandlingen af sin sag, herunder også handleplanerne. I retssikkerhedsloven og forarbejderne hertil er der kun taget lidt beskik af, hvad der ligger i begrebet ”medvirken” og endnu mindre, hvordan dette skal foregå.  
Det er således op til praksis at definere, hvad der skal til for, at klienten har fået muligheden for at medvirke og hvad der skal til for, at sagsbehandlingen er tilrettelagt på en sådan måde, at borgeren kan udnytte sin mulighed for medvirken.   
Projektet har vist, at det særligt er inddragelsesaspektet, der nedprioriteres i praksis. Imidlertid kunne lovgiver tydeliggøre inddragelsesaspektet yderligere i lovteksten, evt. efter samme skabelon, som anvendt i servicelovens § 48 vedr. samtale med barnet. Dette ville betyde, at familien som udgangspunkt skal inddrages i den konkrete udformning af handleplanen, men efter en konkret vurderingen kan direkte inddragelse undlades. Dette vil gøre familierådgiverne bevidste om, at familien som udgangspunkt skal inddrages og stille krav til en saglig begrundelse for et evt. fravalg. 
Kilde: Handleplan i praksis Action plan in practice Af METTE KALHØJ http://law.au.dk/fileadmin/site_files/filer_jura/dokumenter/forskning/rettid/2009/afh5-2009.pdf 
Handleplanen efter § 140 drejer sig om den indsats, der ydes efter den sociale lovgivning. Husk at se om der er en Principafgørelse til netop det du søger om så du kan se hvad der vægtes. Og så er der efterhåneden også højesteretsdom jvf. handleplaner. Reglerne om handleplaner for børn og unge findes i servicelovens § 140 : https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141372#Afs3
Her fremgår det, at kommunen skal skønne, om det er hensigtsmæssigt at tilbyde at udarbejde en handleplan, når der gives hjælp til børn og unge efter servicelovens afsnit IV. Vurderingen skal ske ud fra barnets, den unges eller forældrenes ønske og karakteren og omfanget af det pågældende tilbud. Men desværre lander alt for mange børn med handicap direkte ved en socialrådgiver som leder efter sociale problemer, så er barnet og familiens tarv på et glidebane. 
Kommunen har i særlige tilfælde desuden pligt til at udarbejde en handleplan, nemlig i forbindelse med anbringelse af et barn eller ung uden for hjemmet, og såfremt en ung under 18 år har begået grov kriminalitet. Disse særlige tilfælde, bliver ikke gennemgået her. Og det er op til forældrene at selv VIDE om Kommunen arbejder i disse baner dvs. prøver at uddele forældrepålæg når et barn pga. handicap eller andet mistrivsel ikke går i skole. Så skla du som forældre i den grad være vågn!
Kommunen har altså altid pligt til at skønne (vurdere), om det er hensigtsmæssigt at udarbejde en handleplan, når der ydes hjælp efter servicelovens bestemmelser om hjælp til børn og unge. Og Kommunens pligt og vurdering er altså EFTER de har talt med barnet, dvs. alle planer Kommunen vælger uden at kende barnet eller familien er absolut ulovligt og direkte en groft tilsidesættelse af barnets behov.
Når Kommunen vurderer er Kommunen forpligtet til at se på:
- barnets/den unges eller forældrenes ønske om en handleplan, dette ønske skal tillægges stor vægt- barnets, den unges eller forældrenes behov
- karakteren, omfanget, og tidshorisonten for den indsats der ydes fra kommunen
Det skal fremgå af journalen, at kommunen har vurderet spørgsmålet om en handleplan, og om forældrene eller barnet/den unge har ønsket en plan. Såfremt kommunen ikke følger et sådant ønske, har man ret til at få en begrundet afgørelse med klagevejledning. Det får man desværre sjælden og jeg kan dokumentere at vi ventede over et år på en konkret ønske om det, samt 2½ år siden det handleplan vi fik via vores læsepsykolog skulle træde i kraft.
Da barnet/den unge ofte har særlige behov i forhold til undervisning og behandling m.m., vil der som oftest være behov for, at handleplanen efter § 140 koordineres med planer på disse områder, så der arbejdes efter fælles mål og med en koordineret indsats i forhold til barnet/den unge og forældrene. Det er vigtigt at udnerstrege at Kommuner misbruger lige præcis barnets adfærd når Kommunen selv havde glemt at inkludere barnets særlig behov jvf. undervisning osv. for at opbygge en tvangsfjernelses sag - se, flere skoleskift og flytninger er underforstået manglende forældreevne!
Hvordan er det at børn og unge med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne har behov for en handleplan? 
Servicelovens bestemmelser om hjælp til børn og unge, hvor hjælpen specielt er rettet mod børn og unge med nedsat funktionsevne og deres forældre, er følgende:

- særlige dagtilbud til børn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, § 32
- særlige klubtilbud til større børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, § 36 (Obs. i dag er der noget som hedder Inklusion så der er faktisk andre boller på suppen på dette punkt!)
- merudgiftsydelse, § 41
- tabt arbejdsfortjeneste, § 42
- personlig hjælp og pleje, § 44
- ledsagelse til unge mellem 12 og 18 år, § 45
- tilbud efter servicelovens § 52 (Obs. her skal forældrene være vågn for ofte placeres børn med diagnoser sammen med omsorgsvigtede eller kriminelle børn - det er en særlig skidt kombination!)

Hjælp efter bestemmelser uden for servicelovens afsnit IV, fx til hjælpemidler eller støtte til køb af bil skal naturligvis også indarbejdes i handleplanen! Det er ikke sjovt at en socialrådgiver siger f. eks. at ordblindehjælpemidler ikke er del af sagen - det er da en væsentlig del af det ordblinde barns behov og det skal noteres hvem levere og hvordan det sker! Så er det rart at kan deres sprog:

FunktionsevnemetodenHer kan man læse, hvad der er formålet med funktionsevnemetoden, og hvordan den anvendes konkret. Metoden er en sagsbehandlingsmetode, som skal anvendes, når kommunen behandler ansøgninger om merudgifter for voksne efter servicelovens § 100 og § 41.  Metoden kan også anvendes ved ansøgninger om andre handicapkompenserende ydelser, for eksempel hjælpemidler, men det er frivilligt for kommunerne.


Problemerne opstår idet at det er Kommunen som skal vurdere om der er behov for at udarbejde en handleplan, når der ydes hjælp efter disse bestemmelser. Ofte udreder Kommunen familierne i alle led og kanter og det sker tit ifm. at familierne har ventet alt for længe - så kommer familierne ud for at skal familiebehandles frem for at få relevant hjælp og støtte. Det sker ofte efter ret dyr og unødvendige undersøgelser jvf. familiens forældreevne osv.
Ofte mødes familier med at der er truffet en beslutning om et konkret tilbud. Her kan det  anbefales at I selv beder om Handleplanen inden der arbejdes videre fx:
når det skal vurderes, hvilket dagtilbud et barn med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne skal havenår der er tale om væsentlige merudgifternår en eller begge forældre får kompensation for tabt arbejdsfortjenestenår barnet/den unge skal selvstændiggøres i forhold til forældrenei overgangssituationer, som fx overgangen mellem børnehave og skoleved overgangen til voksentilværelsen, i god tid inden den unge bliver 18
Ifølge § 140 skal en handleplan indholde:
HUSK at Handleplanen udarbejdes i samarbejde med familien. Det er vigtigt at inddrage barnet/den unge selv i forhold til dennes modenhed, i forbindelse med de dele af planen, der specielt vedrører barnet/den unge. Desværre er den indragelse et "samarbejde" og Kommunen vælger vilkårene - desværre ses det oftere og oftere at Kommunen bruger beskyldninger eller vurderes at det kan være at der er omsorgsvigt for at sagen bliver til en anbringelses sag ... og så er gode råd dyr, især hvis skolen eller naboen bliver bekymret! Husk, den skal angive:
formålet med hjælpen til barnet/den unge eller forældrenebarnet/den unge eller familiens egne mål for indsatsenden indsats, der er nødvendig for at opnå formåletindsatsens forventede varighedsærlige forhold vedrørende barnet eller den unge, herunder behandling, uddannelse mv.
En handleplan skal forholde sig til hele familiens situation og ikke alene til et enkelt område. Planen bliver på den måde et godt redskab til at koordinere kommunens indsats over for barnet, den unge og forældrene. Det er vigtigt at fokus ikke kun sættes på at det er familien som "sandsynligvis" ehar et eller skjult for for social problem eller at fokus ikke beholdes på forældrenes samarbejde hvis et tilbud ikke fungere. Desværre er det Kommunen som har flere kræfter og ofte er familierne ikke rystet til at forsvare sig selv.
Det er familiens om selv skal aftale hvordan og hvornår der skal ske en opfølgning af handleplanerne. Kommunen husker kun at levere tidsbegrænsede bevillinger som fx merudgifter og kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, og hvis disse ikke revurderes sammen med handleplanen så kan familien stå uden at kan få pengene inden Kommunen har tid til at "genbevillig" pengene. 

Vi krænker ikke nogens privatliv på baggrund af sladder


Vi krænker ikke nogens privatliv på baggrund af sladder


Af social- og integrationsminister Karen Hækkerup
I de allersværeste sager om udsatte børn og unge, hvor der er stor bekymring for børnene og forældrene ikke vil samarbejde, er det afgørende, at vi kan komme hurtigt ind i hjemmet. Men bekymringen skal være kraftig og konkret. Sladder er selvfølgelig ikke tilstrækkeligt

Når jeg lukker øjnene, kan jeg stadig se billederne for mig fra det hjem i Brønderslev, hvor 10 børn levede under forfærdelige vilkår. Skrald, skidt og gamle madrester fyldte et hjem, hvor børnene blev tævet og seksuelt misbrugt.
Journalisterne Camilla Paaske Hjort ( COH) og Sten Thorup Kristensen ( STK) må have glemt børnene fra Brønderslev, siden de her i avisen den 14. maj kan råbe op om, at et nyt lovforslag, som jeg har fremsat i Folketinget, krænker børnefamiliers ret til privatliv. Lovforslaget går blandt andet ud på, at kommunen i helt særlige tilfælde kan få adgang til en families hjem evt. med politiets bistand og desuden kan benytte rådgivning og udredning fra Den Nationale Videns-og Specialrådgiverfunktion ( VISO) uden forældrenes samtykke.
Vi taler altså om familier, hvor der er en kraftig bekymring fra kommunens side om, at børnene lider og udsættes for overgreb, og hvor forældrene ikke vil samarbejde.
I Brønderslev og en række andre sager har forældrene aflyst planlagte møder med kommunerne eller undladt at åbne døren, når en sagsbehandler er kommet for se, hvordan det står til i hjemmet.
COH og STK vil have, at kommunen skal vente på, at forældrene inviterer sagsbehandleren indenfor, fordi mange »foretrækker at holde nogle ting om sit personlige liv for sig selv«. Jeg kan kun med gru forestille mig, hvad der foregår i de familier, mens vi venter på at blive inviteret indenfor. Og derfor vil jeg med dette lovforslag sørge for, at vi ikke behøver vente i de tilfælde, hvor det skal gå hurtigere, end den tid det tager at indhente en retskendelse.
Strenge kriterierDet er simpelthen noget sludder og tegn på dårlig research, når de to journalister skriver, at den nye lov vil øge kommunens beføjelser i de sager, hvor der »ikke er noget konkret at hænge en mistanke om et barns vantrivsel op på«, og »hvor sladder, fordomme og intolerance over for andre mennesker vejer ubehageligt tungt«. Der er opstillet nogle meget strenge kriterier for, hvornår kommunen kan få adgang til en families hjem.
For det første være indledt en børnefaglig undersøgelse, som er sat i gang, fordi der er stor bekymring for børnene.
For det andet skal der være en begrundet mistanke om, at der sker ting i barnets hjem, som er til alvorlig skade for barnet.
For det tredje skal forældrene have nægtet at samarbejde og modarbejdet en vurdering af barnet eller den unges behov for støtte.
Hvis journalisterne COH og STK havde gidet at gøre deres research ordentligt, ville de have set, at kriterierne er uddybet grundigt i bemærkningerne til lovforslaget, og at adgangen til hjemmet altså under ingen omstændigheder kan ske, bare der er »en eller anden bekymring.«.
Privatliv vs. vanrøgtI forhold til muligheden for, at kommunerne kan få rådgivning fra VISO uden forældrenes samtykke, er her også stærke kriterier.
VISO kan kun benyttes i de mest specialiserede og komplicerede enkeltsager. Det er altså kun i sager, hvor barnet har meget alvorlige problemer, at muligheden kan benyttes. Og selvfølgelig skal man altid først forsøge at indhente samtykke fra forældrene.
Vi skal nøje veje hensynet til retten til privatliv og muligheden for at beskytte børn, der udsættes for vanrøgt, op mod hinanden.
Men her er jeg ikke i tvivl om, at det er omsorgen for de udsatte børn og unge, der børn veje tungest.
Jeg tror og håber, at det kun i et fåtal af sager, vil være nødvendigt at bruge den her bestemmelse.
Men tidligere sager fortæller os desværre, at det kan være afgørende at komme ind i hjemmet i de sværeste sager, hvis vi skal hjælpe nogle af de allermest udsatte børn og unge i tide. Og derfor har jeg fremsat det her lovforslag, som i øvrigt er inden for rammerne af både grundloven og persondataloven.
Men jeg har også sat en lang række af andre initiativer i gang, som skal få kommunerne til at gribe hurtigere ind og blive bedre til at håndtere sager om udsatte børn og unge. I samme lovforslag indgår en forpligtelse for fraflytterkommunen til at oversende nødvendigt sagsmateriale til til-flytterkommunen i forbindelse med en underretning i sager, hvor udsatte familier flytter mellem kommuner. Derudover er der nedsat en permanent task force, der skal hjælpe kommunerne med bedre sagsbehandling i børnesager.
Jeg har også sat et nyt udviklingsprojekt i gang, som skal styrke kvaliteten af de børnefaglige undersøgelser, så vi får indført en mere systematisk opfølgning på, om indsatsen for barnet er den rigtige.
Jeg håber, at CPH og STK vil tage deres journalistiske virke alvorligt en anden gang og bruge lidt kræfter på at undersøge det felt, de udtaler sig om.


Vedr: Vi krænker ikke nogens privatliv på baggrund af sladder (erm, right hvordan kan en familie modbevise annonyme underretnigner som socialrådgiveren helligt bruger og skaber en sag af som den enegyldig sandhed? Værre når hun ebder fagpersoner at bekræfte forhold ... mens hun skjuler fagpersoners observationer som strider imod det annonyme "klager" ... bygget på hendes mavefornemmelser ... når det afsløres beholdes børnene anbragt for så er de skadet af det anbringelses miljø og det grotesk voldsomme oplevelser de fik igennem sagen)


Ministrene henviser til at der er nogel strenge regler for hvornår §64 må anvendes. Jeg ønsker en uddybning af dette, og hvordan forældrenes retssikerhed sikres. Det er trods alt kun kommunen som skriver journalerne, kun kommunen som planlægger møderne og også kommunen som afgøre om det kommunen gøre er for barnets bedst. Som jeg har set kan forældrene ikke klage hvis Kommunen vælger 8 måneder at "udlade" afgørelser og så dukke op med §64 i hånden.

For det første være indledt en børnefaglig undersøgelse, som er sat i gang, fordi der er stor bekymring for børnene. 
For det andet skal der være en begrundet mistanke om, at der sker ting i barnets hjem, som er til alvorlig skade for barnet. 
For det tredje skal forældrene have nægtet at samarbejde og modarbejdet en vurdering af barnet eller den unges behov for støtte. 

Hvordan sikre ministeren at en Kommune ikke misbruger §64 for at kan få adgang til en borgers hjem uden bisiddere eller andre vidner og dermed skrive det som passer kommunen? Hvordan kan en borger få hjælp til at aflevere båndoptagelser af sådanne møder hvor kommunen angriber forældrene foran børnene? Hvordan kan et barn sikres adgang til en bisidder når kommunen nægter at lave aftaler sådan at bisidderen inkluderes, eller aflyser aftaler hvor kommunen er klar over en bisidder deltager? Vel og mærke aftaler som tog uger at få bragt i stand grundet at Kommunen nægter at kommunikere direkte med en bisidder som vel og mærke ofte har et fast arbejde, og som er valgt af barnet.

En borger har ikke ressourcer til at rentskrive disse optagelser, og det er umuligt at få vedlagt kommentar i en sag. Og desværre har jeg set at når sagen kommer i Børn og Unge Udvalget bruges dele af sagen som bilag, uden at vedlligger reslutetet af den bilag, hertil forbeholder kommunen sig retten til at belyse sagen fra Kommunens perspektiv - en borger får som oftest sagen en uge før, og ofte er det ikke det samme §50 som en tidligere høring omhandlet. Bilag er ej tilgængeligt til det sidste øjeblik og nu om dagen kan en §50 til to børn fylde 100 sider uden at barnets udredninger osv. er del af sagen. Hertil er alle referater dem som Kommunen selv vælger - uden forældrenes kommentar. Og alt observationer jvf. §63 laves af to medarbejdere af Kommunen - men hvem vil høre forældrenes "version"?

Hvad er kriteriene for at "forældrene have nægtet samarbejde og modarbejdet en vurdering af barnets behov for støtte"

 - må Kommunen fravælge lærer, psykologer og læger som tager barnets parti - vel og mærke der hvor kommunen er uenig i deres udlægning? Hvordan er forældrene stillet hvis Kommunen nægter at inkludere fagfolk som støtter forældrenes version af sagen? 
- hvordan sikres "ensartet" retningslinier sådan at personlige holdninger ikke styrer fagligheden?

Betyder det så at §64 kan anvendes for at se forældrene uden fagpersoner og eller bisidder som familierne selv vælger? ... og dermed dokumentere nok til at en §51 kan udføres i livet? Må Kommunen bruger "fuldbyrdelse" af besøget skal finde sted vha. §63 hvis familien ikke omgående medvirker dvs. true en familie med uventet besøg i nattens ly? Set i lys af at Kommunen selv vælger at aflyse besøg, inden? Hvad er det psykiske påvirkning af dette i sager hvor Kommunen har bruget 1-3 år på at samle ind til en §50, grundet sjusk og hvor familierne så frygter for at få uventet besøg de hverken kan sige til eller fra overfor?

HVordan sikres det at familier som ikke kan læse lovens §§ har en chance for at forstå deres rettigheder, når en socialrådgiver ikek vil, kan eller øsnker at oplyse herom?

Jeg håber at Kommunen snart er forpligtet til at få underskrifter af forældrene i std formuleringer jvf. §50 undersøgelser dvs. at der er møder som skal afholdes og at der ligger klar og tydelige retningslinier for en plan vedr. besøg osv. Sådan at kommuner ikke kan bruge flere år på en families udredning. Dette kan med fordel ske elektronisk for at kan ministeren få rå data og tage stikprøver om Kommunerne overholder tidsfristerne.

Jeg vil forslår at forældrene får akterne løbende og det stilles til rådighed både på papir eller elektronisk, så Kommunen ikke kan skrive notater om inden møder mm. Det skal være lovpligtige for Kommunen at udlevere vejledning og pjecer som forklarer deres paragraffer, undersøgelser og forældrenes rettigheder. Hertil at der afsættes en person som kan hjælpe forældrene med deres kommentar ift. Kommunen vælger at skrive - det vil give forældrene en lidt bedre position jvf. sagens belysning.

Og til slut at hvis en kommune ikke vil/kan besvare en ansøgningen om hjælp at den kan sendes til socialnævnet uden en afgørelse - ofte misbruger Kommunen og undlader at besvare en borger for at undlade hjælp. I vores tilfælde ca. 6 måneder efter jeg klaget over både trusler om at Kommunen vil anvende §63, samt en iværksættelse af en §50 uden Fagpersoner som kender min familie. Resultet blev grundet at Kommunen skrev "vi kan ikke besvare dig pt" at Kommunen gav sig selv ret til at vurdere vi ikke samarbejder, mod at undlade journalnotater om sagens faktuelle fremgangsmåde.

http://2e-giftedogdiagnose.blogspot.dk/2012_06_01_archive.html er min trussel om §63 af min Kommune

tirsdag den 27. november 2012

Hvornår tvangsundersøgelse kan gennemføres?Børn -og unge-udvalget er i deres behandling undergivet de almindelige forvaltningsretlige regler. Heri ligger bl.a., at der ikke må foreligge magtfordrejning. Børn -og ungeudvalget er således i deres afgørelse bundet af de rammer, lovgiver har sat for, hvornår tvangsundersøgelse kan gennemføres. Er kravene hertil således ikke opfyldt, kan undersøgelse ikke finde sted


Som tidligere nævnt, kan dette være, når myndigheden allerede har de tilstrækkelige oplysninger. Her skal
der ikke ske tvangsundersøgelse jf. note 326 i vejledning nr. 3 til Serviceloven. Det følger tillige af SSL § 50
stk. 5, at undersøgelsen ikke må være mere omfattende, end formålet tilsige.

Side 33

http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Prisopgaver/Bedste_opg_2008.pdf

Huske endeligt loven er et øvelse er de gået igang er der ingen vej tilbage. Så er deres sag vundet mod endnu en sagsløs familie ... og inhabilitet jvf at opholdssteder eller deres samarebjdspartner tjener på at de vinder sagen er der ikke taget stilling til. Alt er jo for barnets bedste

Undersøgelse af barnets person efter § 51

Servicelovens § 51 tager alene sigte på de situationer, hvor det er nødvendigt at få afklaret, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en unges sundhed eller udvikling, og ikke i de situationer, hvor kommunen allerede har tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for en anbringelse. Min børn blev undersøgt da kommunen påståede jeg nægtede dem adgang - men ppr vil ikke undersøge mit barn.

Giver forældremyndighedsindehaveren ikke samtykke til en undersøgelse af barnet, kan en undersøgelse kun iværksættes efter Servicelovens § 51, når det ”må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets sundhed eller udvikling”. En afgørelse træffes af børn og unge udvalget efter indstilling fra forvaltningen. 

Beslutningen i børn og unge-udvalget tilsidesætter således forældremyndighedens bestemmelse over barnet i denne konkrete situation. Undersøgelsen kan foregå ambulant eller under ophold på institution eller sygehus. Hvis undersøgelse i denne situation skal foregå på en psykiatrisk afdeling, skal betingelserne i Lov om psykiatri tillige være opfyldt. Det betyder, at barnet enten skal kunne tvangsindlægges efter denne lovs bestemmelser eller selv samtykke i indlæggelsen.

Barnets selvbestemmelseDer er ikke i loven faste grænser for, hvornår et barn selv skal give samtykke til en undersøgelse af dets person, men det ligger klart, at 15-års reglen ikke i dette tilfælde giver tilstrækkelig beskyttelse af barnets integritet. Det vil være nærliggende at skele til sundhedslovenes beskyttelse af barnets ret til selvbestemmelse. Især i forarbejderne til  psykiatrilovene har spørgsmålet om selvbestemmelse været behandlet.

Et forsigtigt udgangspunkt kan være, at en 15-årig aldrig kan undersøges uden selv at samtykke. Et barn under 10 kan undersøges, hvis forældremyndighedsindehaveren (eller børn og unge udvalget) bestemmer det, mens det beror på en konkret vurdering af barnets modenhed og sagens beskaffenhed, om et barn mellem 10 og 15 kan undersøges på baggrund af forældremyndighedens (eller børn og unge udvalgets) bestemmelse. 

Det skal dog understreges, at netop grænserne for, hvornår barnet selv kan være med til at bestemme, flytter sig meget i disse år. Det betyder, at man skal være meget varsom med at have alt for faste forventninger til en blivende praksis på dette område.Indførelsen af klageregler for den 12-årige, hvorefter denne kan klage over stort set alle afgørelser efter kap. 11 er et godt eksempel på denne udvikling og det må forventes, at denne klagemulighed over tid vil tydeliggøre, hvordan barnets selvbestemmelse bedst kan forstås.

Vigtigt er det dog at huske på, at formålet med Servicelovens regler er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for de børn, der har et særligt behov for støtte.

Kilde:http://www.viauc.dk/socialraadgiver/Documents/F%C3%A6lles%20indhold%20til%20genbrug/Social%20Skriftserie/Skriftserie%20nr%201%20-%202011.pdf

Betyder det at Kommunen kan undlade afgørelser, undlade at være enig med forældrene og så beskrive forældrene som "usamarbejdsvillige" og dermed griber til denne undersøgelse for at "sikre" at der ikke er noget omsorgsvigt?

Hvor går grænsen i et system hvor klagersystemet er langsommeligt samt vejledning er det forældrene selv finder frem til ved at betale en foreningen? Kan det information af frivillige erstatte Kommunens - er det rimeligt?

Hvem bistår barnet i sådan en sag - ved børnene hvad de har mulighed for? Får børnene det opmærksomhed som ellers er nødvendige.

Hvem bistår forældrene, og hvad er konsekvenserne af et Kommune som er "modvillig" ... hvordan er barnets tarv sikret jvf. valget mellem institution eller sygehus og hvordan sikres det at barnet har adgang til det rette fagpersoner? Hvad er det rette fagpersoner i komplekse sager?

mandag den 26. november 2012

Handicap vs Udsat

Tja, som mor til et barn med tydelige funktions nedsættelse og dog er det klokkeklart at nedsættelsen faktisk ændrer sig udefra barnets situation f. eks forværres ved fejlbehandling så spørger jeg KRITISK:

Hvordan kan det være at Kommunen er så MOTIVERET for at barnet skal tilhøre det Udsatte barns kasse? Jeg høre flere historier om forældre der har f. eks ordblinde børn eller ADHD børn som trækkes baglængs igennem systemet med Børnefaglige undersøgelser! Undersøgelser som skal afdække familiens behov men som reelt finder alt andet ...

Og står selv i en sag hvor jeg kan se at vi har fået millioner ifm. udredninger og sagsbehandling der hverken gav støtte eller handleplaner. Hvis jeg så ser på f. eks ordblindhed som fylder en lille del af mit barns komplekse behov, så ser jeg:

- at trods klar lovgivning så fik han intet hjælp der hverken af PPR eller Børn og Unge afdeling
- at udredninger ikke nødvendigvis udløser handleplaner
- at handleplaner som var lavet ikke følges
- at barnets situation forværres da forældrene kæmper et kamp
- hjælpemidler er et by i rusland både for mig og det opholdssted som udreder ham

Hertil spørge jeg hvad er der lavet af lovgifning osv. som sikre at Udsatte Børn får Handicap hjælp? Hvad sker der hvis opholdsstedet ikke kan gennemskue eller forstå at barnet har et handicap? Er barnets reaktion altid grundet omsorgsvigt? Måske er det en god forklaring på hvorfor 68% af det udsatte børn ikke tager deres 9. klasse ... eller hvorfor Magtanvendelser finder sted.

MON IKKE det er på tide at Handicappede får pengene til dækning af udgifterne på lige fod med det Udsatte barn? I min optik vil alle gavne. Oki, skidt da ... Politikerne og Staten vil få deres sag for ...

Sådan at det ligefrem bliver Kommunen som skal søge støtten ved staten frem for forældrenes kamp for at få lidt af en "intern pulje"? Jeg ser ikke forældrene kæmper for at få udgifter til det ophold deres udsat barn tilbydes dækket ;) det sker helt af sig selv ... og er endda indtægts reguleret!

Jeg mener at jeg ser at Kommunerne og Opholdssteder er ret god til at indrive penge for at passe på byens Udsatte Børn ... 

Hvorimod handicappede kæmper deres livs kamp for at få "hjælpemidlerne". 

Hverken Forældrene eller Opholdssteder har mulighed for at få Hjælpemidler! Og Udsatte Børn er dobbelt ramt da de ikke har forældre som opgiver alt for at hjælpe ... der hvor Kommunen bestemmer.

Så det er lige min tanke ... spændende ikke?

søndag den 25. november 2012

Politiet ...


Familiens voksne har en truende adfærd, når jeg besøger hjemmet - hvad kan jeg gøre?

• Når børn og unge-udvalgets afgørelser efter servicelovens §§ 51, 58 og 63, § 68, stk. 2 og § 68 a skal fuldbyrdes, har kommunen adgang til forældremyndighedens indehavers bolig uden retskendelse. Børn og
unge-udvalgets afgørelse udgør et tilstrækkeligt grundlag for, at kommunen kan få adgang til hjemmet uden retskendelse. Repræsentanterne fra kommunen skal legitimere sig, når de ankommer til hjemmet.

• Kommunen kan bede politiet være til stede i disse situationer. Henvendelsen til politiet bør så vidt muligt ske skriftligt, eventuelt ledsaget af et udskrift af børn og unge-udvalgets protokol vedrørende afgørelsen. Kommunen kan også bede om, at politiet ikke optræder i uniform eller anvender politibiler, hvis dette ud fra en konkret vurdering vurderes at være en fordel.  

Jeg undrer mig en del lige her! Politiet var tilstede INDEN Børn og Unge mødet ... hvad er det for noget? Og Politiet var meget aggressiv og pressede at Opholdsstedet kun tage børnene uden at vi kun sige ordentlig farvel eller trøste - det giver ikke mening - slet ikke idet jeg aldrig har været i klemme med Politiet før, andet end meld tyveri mm. Der må ligge noget GRUM fra Kommunen! Eller en anonym person ... så jeg må henvende mig skriftligt for at få Politiets notater.

Men, set udefra min børns behov - hvad skulle formålet være med sådan en aggressiv fremgangsmåde? Begge min børn er ikke kriminelle, super følesomme og meget let påvirkligt - så hvor var der taget hensyn til børnene? Hverken dem eller mig færdes i narko, alkohol eller andre sær miljø ... andet end hvis at være selskabsvegetar, eller lign er et problem.

Det var trods alt Kommunen selv som ikke gad ko ordinere samtalerne med deres bisidder og Kommunen selv som aflyst aftalerne hele foråret! Og det var Kommunen som havde sendt indkaldelserne på en lørdag til tirsdagen VELVIDENDE jeg var på sygehus og under fuld narkose hele mandagen, også velvidende at vi brugt det samme bisidder - hvorfor? Så skal jeg ikke nævne at Kommunen ville TVINGE mig i Dialog med en lærer/skole som bruger førergreb som pædagogisk redskab ... har vi så ingen rettigheder når Kommunen og Politiet udføre en opgave? Er det sådan at hvis et barn har "adfærdsproblemer" så må Kommunen og Skolen handle som det passer dem og hertil få Politiets hjælp?
Undersøgelse eller behandling jvf. Serviceloven: § 63


Serviceloven:
§ 63. Hvis forældremyndighedsindehaveren undlader at lade et barn eller en ung undersøge
eller behandle for en livstruende sygdom eller en sygdom, der udsætter barnet eller den unge
for betydelig og varigt nedsat funktionsevne, kan børn og unge-udvalget træffe afgørelse
om at gennemføre undersøgelsen eller behandlingen.

Nu tænker jeg ... hvordan kan forældrene tvinge Kommunen? Og, hvad lovhimmel har Kommunen at nægte et samarbejde med forældrene hvis der er et ønske om "udredning". Det er på tide at loven skrives om!

Det jeg oplevede var at jeg i 2½ år (i flere kommuner) ikke kun få en udredning af min børn. Det var Kommunen som valgt formen, psykologen og sågar også valgt om behandlingen eller handelplanen skulle træde i kraft. Hertil var en mængde lærer osv. som ikke helt havde overskud til opgaven eller retter sagt deres overskud de havde var for at sikre barnets problemer ikke blev i deres favn.

Lad mig tage et simpelt eksempel som alle kan forstå. Ordblindhed - vi ved alle at børn som er ordblinde får det fagligt meget svært uden hjælp. Hvordan kan det være at UVM skulle præcisere at disse børn er Kommunens ansvar? Hvad er gjalt jvf. loven at børnene ikke udredes, ikke får hjælpemidler ... hvem ser børnene i alt dette her?

Da min dreng i 2008 endeligt blev set af en lærer som værende ordblind havde jeg mistanken nogle år inden. Det tog så helt til 2010 at få ham udredt, med et fin handleplan. Er her NOGEN som kan forklare hvordan det kan være at han den dag i dag ingen hjælpemidler eller hjælp til hans handicap har fået? Jeg har hjemmeundervist det sidste år - og blev grov chikaneret med anklager om alverdens svigt - hertil blev der produceret journaler som ligefrem fylder "kopikasser" og ikke alm. mapper!

Her i 2012 har han behov for meget, men har lige lært at læse. PPR er så fræk at ligefrem pastå at det er pga. at Skolelederen aldrig havde henvendt sig. Nå? Jamen dog, det havde en af det tre som var på skolen gjort - der blev LOVET at PPR vil se på sagen. I øvrigt, så skrives der i bekendtgørelsen at Skolen såvel som forældrene kan henvende sig.

I 2010 afklarede jeg med PPR at en Børnefaglig undersøgelse IKKE er grundlag for at barnets handicap glemmes ... hvordan vil PPR forklar at de "overgav" sagen til Børn og Unge afdelingen igen i 2012, uden at takle barnets handicap? Jow, det var så noget med "skolens ansvar" og da jeg ikke gad det undskyldning så blev er kaldt ... ja, alverdens ting!

Hvordan kan det være at jeg har næsten en hel mappe skrivelser frem og tilbage, timevis at optagelser - og stå alene med at hjemmeundervise mit barn i et opgave som kræver specialister?

Så skal jeg ikke engang begynde på at nævne vi havde et "upåfaldende" samarbejde med Private Aktører. Både nogle som Kommunen selv betalte til og senere fravælgte og nogle vi gennem årene blev tilknyttet til.

Hvordan kan det være at min børn så skal tvangsudredes med alt det kontakt der har været mellem parter? Og hvordan kan det forklares at det som vi reelt beder om IKKE tilgodeses, hellere aj når der forligger klare beskrivelser af børenes adfærd og behov af psykologer. Hvorfor skulle Kommunen bruger rapporter som var af 2005 og ikke dem af 2009 og 2010? Hvad får Kommunen ud af at stigmatisere barnet ....


Samarbejde - hvor langt må socialrådgiveren gå?


Hvor langt kan socialrådgiveren gå for at sikre familiens samarbejde i forbindelse med en børnefaglig undersøgelse? 

Formålet er at sikre det bedst mulige udbytte af den børnefaglige undersøgelse efter servicelovens § 50 og et godt grundlag for de fremtidige samarbejdsrelationer mellem familien og kommunen. Derfor skal udgangspunktet for den børnefaglige undersøgelse altid være, at kommunen aktivt skal gå i dialog og samarbejde med forældrene. Kommunen skal derfor altid søge at opnå forældremyndighedsindehaverens accept af undersøgelsen og dens formål, selvom der ikke er et formelt samtykkekrav.

I særlige tilfælde er det dog ikke muligt at indlede et positivt samarbejde med forældremyndighedsindehaveren. Der kan også være tilfælde, hvor det vil være særligt besværligt eller meget tidskrævende. Det kan f.eks. være, hvis den ene af forældremyndighedsindehavernes bopæl ikke er
kendt, og vedkommende ikke har kontakt med barnet, eller hvis forældremyndighedsindehaveren afviser eller ikke besvarer kommunens forsøg på dialog. I sådanne tilfælde kan kommunen undtagelsesvist
gennemføre den børnefaglige undersøgelse på trods af, at der helt eller delvist mangler samarbejde med forældremyndighedsindehaveren.

Hvis forældremyndighedsindehaveren ikke samarbejder om undersøgelsen, er det ikke umiddelbart muligt, at kommunen placerer barnet eller den unge på en institution eller indlægger barnet/den unge på et sygehus, mens undersøgelsen står på. Servicelovens § 51 giver dog mulighed for dette uden forældrenes og den unge over 15 års samtykke, når det må anses for nødvendigt for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på barnets eller den unges udvikling eller sundhed. Dette forudsætter dog, at børn og unge-udvalget træffer afgørelsen.

Servicelovens § 51 tager alene sigte på de situationer, hvor det er nødvendigt at få afklaret, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en unges sundhed eller udvikling, og ikke i de situationer, hvor kommunen allerede har tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om der er grundlag for en anbringelse.

Når undersøgelsen er afsluttet, dvs. når barnets eller den unges tilstedeværelse på institutionen eller sygehuset ikke længere er nødvendig for at sikre undersøgelsens gennemførelse, skal barnet eller
den unge hjem til forældrene. Bestemmelsen giver således ikke adgang til at beholde barnet eller den unge på undersøgelsesstedet, mens kommunen udarbejder sin redegørelse om undersøgelsens resultater.

Hvis det på baggrund af undersøgelsen vurderes, at der er grundlag for en øjeblikkelig anbringelse, kan formanden for børn og unge-udvalget træffe en midlertidig afgørelse om anbringelse uden for hjemmet.

http://www.sm.dk/data/Lists/Publikationer/Attachments/524/Pjece_om_lukkede_familier.pdf

lørdag den 24. november 2012

Fordomme ... anbragte er ikke alle kriminelle! Ved ingen det?

se pdf Sag 13 bilag  4 og 7 for mere!


Sikke en villaejer som intet ved om Anbringelsesområdet. Nå, måske er jeg for skrap - personene ved jo ALT - lige så meget som alle "bare ved" om disse børn som er anbragt! Sådan at ingen lytter til forældrene, for se hvis dit barn er "anbragt" er det jow for barnets bedste.

Hvor er det sørgeligt at læse - men hvis Familien Dk fulgte med i tidenerne ville de opdage at det er ganske almendige børn som "kan" anbringes og ofte tager det et års tid at bevise børnene er ganske normal grundet klagesystemet. Der skla bare en "mistanke" til af et Kommunalt medarbejder - mistanken opstår via en underretning som kan være ganske annonymt: Fra et sur nabo, afvist veninde, eks kæreste m. fl.

Børn som har handicap, eller som skal udredes hvor Kommunen ikke formår at forstå en sag anbringes under samme kapitel som bruges til Udsatte børn. Værst for barnet som har en diagnose er det hvis de anbringes på en Institution for Udsatte, svær skadede børn hos personer som ikke kender til "handicap" pædagogik, eller som anvender ekstern styring som Model.

Men tilbage til sagen her! Tænk, disse Villaejere blev hørt på rekordtid ... hvor mange børn som blev anbragt i ferien er hørt inden Jul? Der kan man bare se ... alle ser det voksnes behov først.

Det social nævn tager måneder, mange måneder og hvis Ankestyrelsen skal oveni så går der rask væk 2½ år før sagen er slut. Og at sagen er slut giver ingen "rettigheder" til det familie det gik udover - faktisk starter sagen oftest bare forfra ... og hvis barnet har et handicap oveni, ja så kan der gå 5 år før barnets handicap "behandles" ... dvs. skolen har oftest opgivet barnet og vil af med familien.

At der er noget med 8 ugers ventetid i Ankestyrelsen - jow jow - det ser flot ud på skrift, men for et barn som er enten "ganske normal" eller som har "et handicap" så er 8 uger et livstid - hvis stedet er den forkerte, uden viden om barnets behov! Livstid i en situation hvor barnet oplever at blive mødt som et Udsatte barn eller hvor barnets handicap ikke "kompenseres for" eller oftest bare overses. Ofte er der 1-2 år forinden med usikkerhed osv. hvor barnet for ALVOR stigmatiseres som skribenten så fint beskriver i deres brev til Kommunen. Gad vide hvordan børn i deres lokale skole behandles med sådanne holdninger?

Disse "pædagoger" som skribenten henviser til er nu også bare endnu en fantasi forstilling. Nej du, frygt ikke at det er pædagoger - oftest er det bare det som kaldes i dagligsdagssprog: Håndværkere eller tilfældige der er internt oplært, folk som ALDRIG har set er ægte kursessted eller godkendt uddannelsessted jvf. lærer eller det pædagogiske område. Jup, håndværkere som erstatter deres "kassevogn" med et dyrere bil - se nu positiv på det hele: Dyr biler, som står foran et hus kan da kun tiltrække købere? Og tænk der er ingen larm af noget som lige skal "ordnes" som man ser ved et mekaniker i fritiden ;) eller opbevares som nogle håndværkere også skal.

For ungerne, frygt dem ikke - disse unger er "passet op" og kommer ikke ud ... dem som flygter er der andre steder til. Isolations eller Lukkede Institutioner ... så klap dog lige hesten. Se at kende din fakta inden du frygter for din hverdag. Det har vi jo set jvf. udsendelser om Schuberts Minde og Herkules ... takket dr.dk

Disse overbetalte barnepiger som overtager forældrerollen mod et løn som oftest ligger ret højt er ganske almendige mennesker som har et ganske alm. job - det er bare barnet som ikke ser den samme voksen men bliver passet at en ny hver dag. Stedet er ikke anderledes end et ganske hygelig hjem med sterinlys, opvaskemaskine: Et nydelig udstillingsvare!


Det er ganske forfærdeligt at ingen ser på barnet i dette situation ... alle har deres forstilling om barnet og dennes situation ... fra eget navle perspektiv. Damn, hvor er det trist læsning: Hvem ser endeligt BARNET i alt det her?

fredag den 16. november 2012

Ombudsmand retter hård kritik: Tvangsflytning af adoptivbarnet Amy var ulovlig


http://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2016-41Beder minister kigge på reglerneOmbudsmanden har nu bedt Social- og Indenrigsministeriet overveje, om der bør laves regler for, hvordan myndigheder kan flytte et barn til et nyt anbringelsessted imod dets vilje http://nyheder.tv2.dk/samfund/2016-11-15-ombudsmand-retter-haard-kritik-tvangsflytning-af-adoptivbarnet-amy-var-ulovlig
Ja, så er det endeligt afgjort at kommuner handler i blinde på området og der ingen regler var! Men hvad så med sager hvor opholdssted er under skærpet tilsyn, eller børn skal tvangsudredes ... eller værst af alt bare vil hjem til mor eller far?

Jeg gruer for at Ministeren ikke får begge sider af så vanskelige sager belyst andet end som ved Magtanvendelser hvor "opholdsstedfolk" styrede debatten og ingen ændrede noget. Og så skete der ikke meget i den sag andet end alt fortsætter som hidtil.

Da Amy Steen blev adopteret til Danmark, var hun ifølge papirerne ni år, men senere vurderede læger, at hun nærmere var 10-11 år, da hun blev fjernet. Alderen medførte også, at Amy Steen var bevidst om, at hun blev fjernet fra sin mor, hvorfor hun i dag også vil kaldes ved sit etiopiske navn Tigist.
Tænk, måske er det derfor de ikke vil have børn der er 10 eller 11 år? Fordi de husker deres forældre og kan redegøre for det de oplever? Ja. Det er min mistanke og sikkert ikke langt fra rigtige - tidlig indsats, er ikke altid som vi vil tror det er. Penge gøre meget med folks moral.

Men jeg er stolt af Amy - you go girl! Dog kan jeg på ingen måde anbefale at unge rejser eller gemmer sig. Det anbefales af folk rundt omkring uden at forældrene der er desperate når kommunen ikke er det vi tror kommunen er ... og hvor mennesker falder i for at finde ud af at ting så blir meget værre. Så, uanset hvad er det bedre at forældre overholder loven - uanset hvor vanvittig situationen er.

Inspiration af Amysagen gælder for det færreste. Men hodler I ud kommer der andre øjne på sagen og så kommer sandhed frem. Som loven er lavet efterhånden er straffen for forældre der "ser" deres børn ulovligt, eller ringer eller gemmer deres børn så sindsyge at de mister alt kontakt i et år, samt børnene flyttes i mulm og mørke til "hemmelige" opholdssteder. Selv om det er en mistanke uden hold i. Forældre mister kontakt - kommuner sætter mindst timer på de kan dvs 1 time om måneden som udgangspunkt og ingen kan flytte det - slet ikke barnet som vil deres mor/far. Så er det langt værre at tro I flytter kommunen ved at gemme barnet men at holde ud og håber at folk ser nogen handler forkert. Systemt fungere på ingen måde som vi regner med.

Sandhed kommer frem, ind i mellem - der er i hvert tilfælde papir nok, men flere vil have sager holdes hemmeligt, annonymt og det er urimeligt besværligt at få barnets papir fra diverse aktører som ovenikøbet "har en mulighed for at ting forsvinder" og helt kan tilbageholde sagen uden lovlig grundlag. Kommunen kan børn og deres forældre hellere ikkke regne med da KMD leverede et system hvor sagsakter vitterlig forsvinder. Det er sådan at rådgiveren skal jvf PPR Aalborg printe akter fra forskellige systemer og så scanne det hele ind for at levere en aktindsigt. Dermed forsvandt meget i vores sag og kun "halvfærdige" ting blev sendt videre ... svært at tro på men det er bunker og bunker af kopier. Jeg var selv overraskede hvor meget sådan en sag fylder og hvor umuligt det var at styre bilag. Men hvor om alt er det så fint som hun forklarede til BT, som en ægte afrikanske kriger, selv om jeg på ingen måde kan bakke op om at hun skulle rejse "ulovligt" for at deltage i en retssag i udlandet:


Tirsdag har Ombudsmanden så meldt ud, at det var ulovligt at bruge magt i situationen, og da BT fanger Amy på en telefon fra Etiopien, hvor hun er flygtet til, er hun da også forbeholdende begejstret. 
»Jeg har faktisk lige fået besked på det i dag. Jeg ved det ikke, jeg har ikke haft tid til at tænke over det endnu, og jeg ved ikke, hvad konsekvenserne er for mig,« er den umiddelbare reaktion.Men alligevel håber Amy, at afgørelsen i det mindste kan komme andre til gode.


»Jeg kan nok ikke bruge det til meget i dag, for der er jo ikke noget at gøre ved det nu, men det vil være godt for andre børn fremover. Forhåbentlig kan det hjælpe dem,« siger hun, inden den dårlige forbindelse bliver afbrudt. http://www.bt.dk/danmark/ny-afgoerelse-i-sag-om-tvangsfjernede-amy-nu-reagerer-hun-paa-nyheden


Ifølge TV 2 blev Amy Steens biologiske mor lokket af såkaldte børnehøstere til at sælge Amy Steen i den tro, at hun selv var dødelig syg. Til gengæld fik hun lovning på, at hun kunne holde kontakten til sin datter. Et fænomen, der tilsyneladende er udbredt på disse kanter.
Siden bortadoptionen er Amy Steens biologiske mor blevet rask og har involveret både de danske og etiopiske myndigheder i sagen for at få annulleret bortadoptionen. 
»Jeg vil gøre både de etiopiske og de danske myndigheder opmærksomme på, hvad mine børn er blevet udsat for og have dem fjernet fra deres adoptivforældre. Derfor er jeg gået rettens vej,« sagde Genet Kedir til TV 2 i 2014.
http://www.bt.dk/danmark/husker-du-adopterede-amy-nu-er-hun-flygtet-ud-af-danmark

Det som folk skal vide - sådan disse adtoptionsfolk jobber i dag gjor de også 45 år siden og når de afsløres i et land, flytter de deres biks, Familier som rammes af adoptioner aner ikke de ikke ser det lile bebs igen, eller handler i god tro. Nogle gange forstår de konsekvenserne andre gange tror de på at der reelt er rettigheder jvf en åben adoption men som jeg så da en skoleveninde fik hendes baby adopterede til anden side så er alt et stort bedrageri. Værst er ingen talte om det og alle forventede unge piger opgiver deres børn ... lidt som alle regner med alle handler jvf barnets bedste. Jeg kan kun sige alt efter "erfaring" det enkelte har kan det begreb Barnets Bedste misbruges.

Ministeren har ikke en chance og loven der laves er ikke brugbart. For den første overholder ingen loven og for det andet .... så sker skaden og kommunen slipper ustraffet. Når anbringelsesfolk først har et barn så er det nær umuligt at få ens barn hjemgivet. Sidste gang Karen Elleman indført hun at der skal være en hjemgivelses periode fastsat - det må gerne være fair at der også skal være en anbringelses periode således at børn bor hjemme mens deres sager behandles og aldrig "kan afhentes for at skabe beviser" og så er det herfra et problem at ingen stopper lovbrud der begås foran alles øjne. Og herunder skal vi kigge på tvangsanbringelser af spædbørn og tvangsadoptions muligheder - børns forældre kan ikke erstattes, og pt giver loven forældrene et ringere retssikkerhed. Aller har ret til et sikkert liv - og børneforsorgen har brådne kår.

Journalister gøre ikke forældre eller tidliger anbragte en tjeneste ved at beskrive stor sager uden at fortælle hvor der er brister .... og bristen er stort. Adoption og anbringelser ... koster ... meget mere end penge. Følgerne vil være vores problem flere generationer frem. Vi må tænke os om og se at få uddannede embedsfolk som de ildsjæle der afslører børnehandel, børnesager og sikre at alle får det hjælpe de har brug for og ikke står som "udgift" andre forflytter. Pas endelig på hvis støttepersoner opfordrer til ulovligheder ... men lyt ekstra for det er pilrådden. Tilsyn, det fungere i hvert tilfælde ikke optimalt ... så meget afslørede Langelandssagen da en anden myndighed undrede sig. Alt jvf børn og skole og adoption har det samme lov, ministeriet og intet virker helt som vi regner med. Det taler vi ikke så meget om da troen på at systemet funker er det vi har brug for. Mere end at vi taler om det vi faktisk ser, og hører.

Pas på hinanden og sikre at forældre ikke falder i ved børnehøstere ... både som adoptionssager, anbringelsessager eller skolesager. Hvor der skal hjælpes er penge desværre noget som misbruges og systemet virker bare ikke som vi håber.

Husk kommunen henter dit barn på mistanke om svigt, og børnehøstere overtaler dig til at de kan noget de oftest ikke engang er ansvarlige for at levere. Adoptionsområdet ... er bare en lille område men det fungere basaltset sådan uanset hvilke vinkel vi anskuer sagerne fra: Skole, udsatte, syge ...om barnet går roligt med eller råbende så er resultaterne det samme ... værre mistrivsel end før! http://politiken.dk/indland/ECE3471132/det-var-ulovligt-at-flytte-adoptivbarnet-amy-med-magt/

torsdag den 15. november 2012

Latterliggjørt af AST og VISO

Ankestyrelsen vil og kan først se på magtanvendelse den 10. december ... selv om Ombudsmanden har givet klare Retningslinjer vedr. alarmklokker og de er ligeglad med at det er sket mere end en gang osv.

Viso, dvs. Socialministeriet afdelingen gjor stor sager at forklare mig det er for at hjælpe min børn de er der ... og nu er der ikke så længe igen? jeg må anvende det klagevej der er ...


Så, søde venner det er socialrådgiveren som både forsommer, træffer forkerte beslutninger og som skal stop evt. Magtanvendelser og hvis hun ikke gider ... javel så er det kun en vej ... vent til det hun laver er overstået.

I mellemtid er mit barn pga. forkert pædagogik på vej til en interne skole, på et institution og ejg ved at få stor bealstnigner af ikke at kan gøre noget.

Men hvad filen? Jeg er jo stupid nok til at kontakte ALLE myndigheder når jeg endeligt lært fra oktober sidste år at hvis et barn kommer ud for magtanvendelse og socialrådgiveren og co. ikke VIL gøre noget så kan ingen gøre noget ... men flot Odense Kommune at omdanne mit barn fra at være velfungerende juni 2011 til at snart skal bo sammen byens udsatte.

Og fortvivelse bliver fuldført da jeg dd. skulle udfylde et spørgeskema til et "brug for alle" projekt ellers miste min kontanthjælp ... hvilke NORMAL menneske kan kasse skærer deres liv på den her måde? Kommunen mener selv det fungere superb.

TÆNK at socialrådgiveren selv skriver alt som alle får flere mådeder til at sætte sig ind i og forældrene så får 20 minutters taletid overfor politiker som hverken ved hvad special pædagogik er eller som har deres egne ideer om at Kommunen i den grad yder alt de kan inden børn fjernes.

I vores sag er ydelsen over 80 000kr for Sommerhus isolation om ugen for at Kommune kan fremstille dokumenter der bekræfter deres sag - børnene, ja de er i hænder på mennesker som henviser til Kommunen og som anvender krydpress dvs. "I er heldig I ser jeres mor hver uge, normal er det kun hvert anden uge" eller hvis det ikke virker skriver Magtanvendelses rapporter som "retfærdiggøre den voksens anvendelse af fastholdelse" m. fl Det ene barn høres om det her den 10. december ... WOW ... hvordan er det at der ikke er en ekstern hold som hører barnet NU? Og hvordan kan det være at Tilsynet vælger opholdsstedet selv?

Samtidig undlader Opholdsstedet at skrive om alle magtanvendelse og glemmer at rådføre sig med forældrene. Viso og Ankestyrelsen vejleder om lovens paragraffer og deres ventetid.

Kommunen griner for de får både pengen fra staten for at placere børnene sat sammen det Udsatte - men skjuler samtidig flere års mangelnde hjælp uden at nogen reelt ser noget - kun at forældrene er svigtende.

Sjovt hvordan ALLE tror de Udsatte har så et sjovt liv. Min børn er i hvert tilfælde ikke helt overbevist endnu ... jeg er i chock at man kan vælge at tilintetgøre en forældre på den her måde - fuld lovligt og stå sammen om at loven overholdes i en sag som tydeligvis ikke helt er efter bogen. Det er ligefrem ikke noget der tales om ... hvor alle tror systemet fungere ... det som fungere er pengene ... den strømmer langt udenom barnet!

Tænk pædagogen får 300kr i timen, stedets lejer deres sommerhus internt for 3200kr om ugen, psykolgeon, lederen og observatører får deres andel og barnet sidder i et sommerhus, uden undervisning, uden ordblindehjælp, uden personer der kender en, uden fri vilje ... og skal opleve magtens vold hvis ikke alt gøres som Opholdsstedet befaler eller henvises til en Socialrådgiver som har bestilt alt dette.
tirsdag den 13. november 2012

Pædagoger ... findes i alle former men nogle er decideret analfabeter

Nu er det sådan at vi i TV har set alt muligt om Magtanvendelse. For jer som ikke ved så meget se endeligt Schubertsminde udsendelser på www.dr.dk og surf en smule via www.ft.dk hvor Folketinget har haft en del Samråd omkring netop denne emne. Karen Hækkerup har i den grad været igang om det i avisen ... og hvad sker der på området?

Tja, ring endeligt - ingen fortæller dig hvad du kan gøre hvis du oplever sådan noget. Du skal selv regne ud at det er Tilsynet som varetager opgaven, men så hvilke Tilsyn? Hvor er nummeret - krisehjælp i krisen - nope, du er helt alene.

Men, aaak klagevejledninger kan du få. Og så er der beskrivelser flere steder. Lidt ærgeligt www.dr.dk har fjernet deres da den var mest læsbart.

For at gøre det kort kan I med velbehag læse alle gode intentioner i følgende PDF. Gåden om hvordan filen jeg kan have et "tilladt magtanvendelse" på mit barn hvor han blev lagt ned på sengen og holdt kortvarigt er nok noget et eller andet vil se på om nogle år ... men for en pædagogik?

Pædagoger mfl.  ...."#¤%&/ Omformuleret: har ikke de rette pædagogiske værktøjer til netop den type børn, hvorfor afmagt situationen fører til magtanvendelse. Både fysisk og psykisk!
Socialministeriet har lavet den FLOTTESTE vejledning som I kan læse, fra side 16 af her: http://www.socialstyrelsen.dk/omsorgogmagt/indberetning-og-opfolgning/inddragelse-af-barnet-og-den-unge/filer/vejledningen 

Ombudsmanden har været ude og markere sig: http://www.socialstyrelsen.dk/omsorgogmagt/lovgivning/afgorelser-og-udtalelser

Ankestyrelsen har udtalt sig ... Børnerådet ... Børnsvilkår ... alle er enig: SLUT med Magtanvendelse

Så, nu RÅBER jeg hvad fanden er det for en udredning mit barn får hvor det er tilladt at smide ungen og fastholde ungen ... når den voksen ikke kan håndtere situationen? Hvad er det for voksne der passer mine børn som klokkeklart giver barnet ansvar for det som skete ... hvor bløder mit hjerte for Børnene.

Og hvad er det for en Leder som siger det er Kommunen som har ansvaret? Kan folk ikke LÆSE ... det havde Socialministeren NOK IKKE regnet med. Men så er jeg noget klogere. Åbentbart er det med at læse og forstå ikke noget Kommuner praktisere.  Hvordan kan det være at et barn som udsættes for sådan noget skal stå så alene IMENS klagen behandles? Jeg vil mene det er et situation hvor "ALLE" bør stop behandlingen af den art?

Men jeg tog fejl, som mor kan jeg kun se på - mine børn har ikke brug for at opleve det her. Og så betaler Kommunen det? Lige nu fosser der mindst 100 000kr ud af statskassen ... OM UGEN ... det samme beløb bruges på et barn på et friskole med rette lærer for et HELT ÅR. Men der var ingen penge til special undervisning, konsulenter som havde haft sucess mm? Men betalt "udredning" som er gået over i magt og tvang.

torsdag den 8. november 2012

Serviceloven - undersøgelse af et barns behov for særlig støtte - frivilligt eller tvangsmæssigtKommunens forpligtelser ved uddelegering til en anden aktør:

Det er kommunens ansvar at sikre, at den anden aktør besidder de rette faglige kvalifikationer til at varetage opgaven, og at den anden aktør holder sig inden for den aftalte opgaveafgrænsning.

Opgavevaretagelsen bør afgrænses klart og tydeligt.

Det er endeligt kommunen ansvar at sikre, at en sag er tilstrækkeligt oplyst, før der kan træffes en endelig afgørelse. 
http://ast.kommuneinformation.dk/principafgoerelser/aktuelle/aktive/2012/oktober/159-12.aspx
Publiceret: 22/06 2010. Sidst opdateret: 17/08 2012

Kommunen er forpligtet til at undersøge et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Denne såkaldt børnefaglige undersøgelse skal omfatte barnets eller den unges udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber samt andre relevante forhold.

Kommunen skal anlægge en helhedsbetragtning og inddrage de fagpersoner, der allerede har viden om barnet eller den unge og familiens forhold. Hvis det er nødvendigt, skal kommunen lade barnet eller den unge undersøge af læge eller autoriseret psykolog.

Den børnefaglige undersøgelse må ikke være mere omfattende end formålet tilsiger, og den skal gennemføres så skånsomt som muligt.

Den børnefaglige undersøgelse danner grundlag for kommunens vurdering af, om der er behov for iværksættelse af særlig støtte til barnet, den unge og familien. Den børnefaglige undersøgelse skal inddrage barnet, den unge og forældremyndighedens holdning til kommunens påtænkte foranstaltninger og inddrage de forhold i familien eller i familiens omgivelser, der kan bidrage til at klare vanskelighederne.

Den børnefaglige undersøgelse skal være afsluttet senest 4 måneder efter, kommunen er blevet opmærksom på, at et barn eller ung kan have behov for særlig støtte.

I forbindelsen med den børnefaglige undersøgelse skal kommunen vurdere, om der er behov for en undersøgelse af evt. andre børn i familien.

Såfremt den børnefaglige undersøgelse ikke kan gennemføres med forældremyndighedens og den unges (fra 15 år) samtykke, kan Børn og Ungeudvalget i kommunen gennemføre en undersøgelse under tvang på en institution eller et sygehus.

Det er en forudsætning, at kommunen vurderer, det er nødvendigt for at undersøge, om der er åbenlys risiko for skade på barnets eller den unges sundhed eller udvikling. En sådan undersøgelse skal være afsluttet, inden der er gået 2 måneder, fra beslutningen er truffet.

Læs mere – lovgivningsteksten - §§ 50, 51, 63 og 64 - kapitel 11


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.