fredag den 17. september 2010

Gråzone barn


Det kan være et barn, der både har
• en betydelig funktionsnedsættelse
• en adfærd, der kræver særlig indsats
• forældre med nedsat forældreevne
• forældre med samme problematik som barnet
• behov for handicapkompenserende støtte

Socialt udsatte børn
• barnets vanskeligheder skal så vidt muligt løses i samarbejde med familien
• barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages
• der skal lægges afgørende vægt på, at støtten ydes ud fra barnets eller den unges bedste
• forældre skal have støtte til at varetage barnets tarv
• forældreevnen vurderes

Børn med handicap
• samarbejdet med familien tager udgangspunkt i forældrenes egne oplysninger
• der tænkes ikke specielt på at inddrage barnet/den unge
• der tænkes ikke altid på at forældres og børns behov kan være forskellige
• forældre skal kompenseres for de ekstra udgifter og det ekstra arbejde der er en konsekvens af funktionsnedsættelsen
• forældreevnen vurderes som udgangspunkt ikke

torsdag den 9. september 2010

Vidersender den til skolens sekretær


Kære Sekretær

Her er den
 læserapport som fortæller om hans PC behov. Det skulle være nok til SU styrelsen. 


Jeg forventer ikke at den bruges i undervisningen her og nu da det vil skabe meget uro indtil klassen er klar til det. Det er bare sådan at vi har den inden papirværk forældes - det tog 1½ år at komme hertil. 

Hvis vi får den engang så har han den resten af hans skoletid. Når ting er mere på plads og han er god til at bruge den, samt der er et behov så kan den indføres i undervisningen evt. gerne som led i lille gruppe. Jeg fornemmer at det er meget vigtigt at alle føler de får det samme ;) 

mandag den 6. september 2010

Opmærksomhedsskema efterår 2010

Skolen underretter kommunen om psykisk overgreb på tidliger skole, men det nået ALDRIG at være del af social sagen, trods vores underretning. Det blev ikke undersøgt eller fulgt op på men jeg skulle næsten tvinges igennem sagen til jeg næsten faldt sammen, før den blev lukket juni 2011 hvor hun ikke havde nok grundlag at gennemføre en tvangs udredning. Loven siger en §50 må vare 4 måneder og ikke overstiger det sagen handler om - men fagkonsulenten var grundig hun brugt 13 måneder!

Kommunen undersøgt alt de kun finde på og mere til ... faktisk fik de min læge journal udleveret via jobcentret ganske uden samtykke! Dertil var de igang med at bestille "yderlige" læge undersøgelser af mig uden at jeg skulle vide det var til brug i børnesagen.

Kan det være at forbyggelse under §41 ikke er refusions berettighed som en anbringelse? Eller er det formodninger der må føre til lovbrud i kommunalt regi? Hvad fik barnet ud af sådan en behandling og hvad er konsekvenserne for en sårbar familie? Sagen lukkede de således juni 2011, de skulle undersøge men forstået ikke at samarbejde med skolen.


Twice Exceptional Denmark

Twice Exceptional Denmark er lavet for dobbelt exceptionelle børn dvs. børn med særlige forudsætninger som samtidig har indlæringsvanskeligheder. Disse børn kan have opmærksomheds-, koncentrations- og kontakt- vanskeligheder som oftest er pga. Ordblindhed/ Dyslexi, ADHD, AS, PDD NOS, OCD, Tourette osv.

Det ofte set at Børn med særlige forudsætninger er af natur Asynkron Udviklet dvs. det halter med at deres emotionelle og sociale udvikling følger med det som ses ved jævnaldrende, samtidig med at de lærer lynhurtigt det emner de er motiveret for og ender således ofte foran jævnaldrende i disse oråder, uden sparringspartner. Børnene ender ofte meget ”misforstået” og en tværfagligindsats er nødvendig hvis sådan en situation skal kunne vendes.

Tværfaglighed bør bestå af en BMSF konsulent/psykolog og derudover specialister jvf. barnets specifikke diagnoser og andre problemer hver gang handleplaner udarbejdes, barnets evalueres osv. Men der er langt vej endnu, da BMSF ikke anerkendes i Kommunerne, og dermed overses det at barnet har behov for en ”særlig” forståelse og indsigt for at børnene kan få den rette hjælp jvf. Socialloven og Inklusion.

Men desværre ses disse børn i AKT forløb, heldagsskoler og kan ende i Udsatte grupper:

De unge, som kommer til opholdsstederne, har været vanskelige at placere i de kommunale tilbud, hvor hverken de unge, som kommer til opholdstederne eller de elever, der går i de kommunale tilbud, vil profitere af at være sammen.